FOTOGALERIJA
VIDEO

Kursi

20.10.2020 09:00 - 16:00 kur : Kokneses pamatskola - attīstības centrs

Kokneses pamatskolas – attīstības centrā notiks  bezmaksas 12 stundu (3 moduļu) KURSI pedagoģiskajam personālam, IKVD īstenotā ES projekta PuMPuRS ietvaros.

Kursi tiks īstenoti praktisku darbnīcu formātā 3 nodarbību reizēs, katru reizi nodarbības ilgums ir 4 akadēmiskās jeb 3 astronomiskās stundas.

1. un 2. modulis notiks 20.10.2020. no plkst. 09.00 līdz plkst. 16.00 Skolā – centrā.

Kursu grupā 24 dalībnieki (pedagogi, sociālie pedagogi, logopēdi, psihologi, metodiķi u.c.).

Kursu mērķis ir veicināt pedagogu izpratni par diferencētu, individualizētu un personalizētu pieeju:

 • pilnveidojot klasvadības jautājumus un risinot konfliktsituācijas;
 • konsultējot un sadarbojoties ar vecākiem;
 • izstrādājot individuālos atbalsta plānus izglītojamajiem;
 • īstenojot vienotu un saskaņotu pedagoģisko darbību izglītības iestādē un novadā;
 • sniedzot atbalstu izglītojamajiem mūžmācīšanās procesa sekmīgai īstenošanai, ievērojot vecumposma attīstības īpatnības (pusaudžiem, jauniešiem un pieaugušajiem);
 • attīstot metakognitivitāti un astoņus domāšanas pīlārus sekmīgai audzināšanai/ pašaudzināšanai un sadarbībai priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas (turpmāk tekstā - PMP) risku mazināšanai;
 • integrējot konsultēšanu kā profesionālās darbības veidu izglītības vidē, kas orientēta uz konsultēšanu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku samazināšanā.

 Kursu tēmas

1.modulis - Izglītības iestādes darbības pašnovērtēšana PMP risku mazināšanai (4h).

 • kā strādāt ar ESF projektā "Pumpurs" izstrādātajiem metodiskajiem atbalsta līdzekļiem;
 • kas ir priekšlaicīga mācību pārtraukšana, kā to mazināt, izmantojot dažādas mācību stundas struktūras un uzdevumus;
 • kā pedagoga personība un profesionālā darbība var ietekmēt izglītības iestādes darbu;
 • kādi ir 21.gadsimtā izglītībā sasniedzamie rezultāti;
 • kā vadīt pārmaiņas pedagoga un izglītības iestādes darbā PMP mazināšanai, īstenojot izglītības iestādes pašnovērtēšanas procesu.   

 2.modulis - Pedagogs un viņa profesionalitāte: PMP risku mazināšanas iespējas (4h)

Dalībnieki turpinās pilnveidot prasmes darbam ar izstrādātajiem metodiskajiem atbalsta līdzekļiem.

 • ko un kā var darīt pedagogs, lai identificētu PMP riskus; 
 • kādā veidā audzināšanas procesā var mazināt PMP riskus;
 • ar kādām pedagoģiskajām pieejām, mācību stratēģijām, metodēm un metodiskajiem paņēmieniem var veicināt izglītojamo mācīšanās motivāciju, personības izaugsmi, mūžmācīšanās prasmes un mazināt PMP riskus. 

 3.modulis - Izglītojamo centrēta pieeja izglītības iestādes darbā PMP risku mazināšanai (4h).

Dalībnieki nostiprinās zināšanas un prasmes darbam ar metodiskajiem atbalsta līdzekļiem.

 • kā pedagogiem iespējams rīkoties dažādās ikdienas situācijās, īstenojot izglītojamo centrētu pieeju izglītības iestādes darbā, mazinot PMP riskus;
 • kā izstrādāt individuālos mācību plānus izglītojamajiem dažādās konkrētās situācijās PMP risku mazināšanai;
 • ar kādiem paņēmieniem izvērtēt dažādas ikdienas situācijas, kurās nokļūst izglītojamie, pedagogi un izglītības iestādes, t.i., ko, kā un kādēļ darot var mazināt PMP riskus praksē;
 • kāda veida sadarbība un ar ko nepieciešama, lai sekmētu izglītojamo vēlmi turpināt mācības.

Kokneses pamatskolas - attīstības centra pedagoģisko personālu aicinām elektroniski pieteikties kursiem līdz 2020.gada 01. oktobrim ŠEIT

 (Dalībnieki elektroniski tiek reģistrēti dalībai kursos pieteikšanās secībā, sasniedzot noteikto dalībnieku skaitu, reģistrācija tiks slēgta.)

 

Kokneses pamatskolas – attīstības centra

 metodiskais dienests

PASĀKUMU KALENDĀRS
back to top