Lapas karte
Kokneses pamatskola - attīstības centrs

Dokumenti

Misija

Nodrošināt 21.gadsimtam atbilstošu mācību un audzināšanas procesu  cieņpilnā, drošā un iekļaujošā vidē, kas veido,  attīsta  un nostiprina  pamatus dzīves prasmju apguvei.

Vīzija

Kokneses pamatskola - attīstības centrs - pašiniciatīvas, sabiedrības vajadzībām atbilstošs, mūsdienīgs izglītības atbalsta centrs bērniem.

Vērtības:

  • cieņa
  • atbildība
  • centība

Mērķis

Katra izglītojamā harmoniskas personības veidošana, radot iespējas un apstākļus zināšanu ieguvei, vispusīgu darba iemaņu un prasmju veidošanai, talantu un dotumu attīstīšanai atbilstoši veselības stāvoklim un spējām,  sagatavojot patstāvīgai dzīvei sabiedrībā.

Uzdevumi

1. Īstenot speciālās pirmsskolas izglītības, speciālās pamatizglītības un profesionālās pamatizglītības programmas.

2.  Nodrošināt kvalitatīvu izglītojamo attīstības traucējumu  pedagoģisko, psiholoģisko un kognitīvo korekciju.

3.  Sagatavot izglītojamos integrācijai  sabiedrībā.

4. Sadarboties ar izglītojamo likumiskajiem pārstāvjiem , nodrošinot kvalitatīvas un savlaicīgas  informācijas apmaiņu.

5.  Racionāli izmantot izglītības procesa īstenošanai un Skolas – centra uzturēšanai piešķirtos finanšu līdzekļus.

6.  Aprīkot mācību kabinetus ar mūsdienīgām  tehnoloģijām.

7. Sniegt metodisko palīdzību vispārizglītojošo skolu administrācijām, pedagogiem un izglītojamo vecākiem/aizbildņiem speciālās pedagoģijas un psiholoģijas jautājumos.

8.  Organizēt izglītojoša satura lekcijas, konferences, seminārus un praktikumus, pieaicinot lektorus no Latvijas, kā arī citām valstīm.

Kokneses pamatskolas - attīstības centra prioritāte 2023./2024. mācību gadam

PAMATJOMA – MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS

  •  Izglītojamo efektīva valoddarbības (runāšanas, klausīšanās, lasīšanas, rakstīšanas) prasmju apgūšana, paaugstinot mācīšanas un mācīšanās procesa kvalitāti.
  • Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtības aktualizēšana.PASĀKUMU KALENDĀRS
<>
back to top