Lapas karte
Kokneses pamatskola - attīstības centrs

Kokneses pamatskolas - attīstības centra speciālās izglītības attīstības centra reglaments

01.09.2023
 • Vispārīgie noteikumi
  • Kokneses pamatskolas – attīstības centra speciālās izglītības attīstības centra (turpmāk tekstā – Speciālās izglītības attīstības centrs) darbības tiesiskais pamats ir Vispārējās izglītības likuma 4.panta 7.punkts un 2016. gada 23. marta Ministru kabineta noteikumi Nr.187 „Noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā speciālās izglītības iestādei piešķir speciālās izglītības attīstības centra statusu”.
  • Speciālās izglītības attīstības centrs ir Kokneses pamatskolas – attīstības centra (turpmāk tekstā – Izglītības iestāde) struktūrvienība.
  • Speciālās izglītības attīstības centrs veic Vispārējās izglītības likumā un Ministru kabineta noteikumos Nr.187 „Noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā speciālās izglītības iestādei piešķir speciālās izglītības attīstības centra statusu” noteiktos uzdevumus.
 • Speciālās izglītības attīstības centra darbības uzdevumi
  • Organizēt informatīvi izglītojošus pasākumus par iekļaujošu izglītību un atbalsta sniegšanas iespējām izglītojamiem ar speciālām vajadzībām.
  • Nodrošināt agrīnu speciālo vajadzību diagnostiku pirmsskolas vecuma bērniem, neatkarīgi no izglītības ieguves vietas, atbilstoši pieprasījumam.
  • Nodrošināt individuālu metodisku un pedagoģisku palīdzību plānošanas reģiona teritorijā esošo citu izglītības iestāžu pedagogiem jautājumos par atbalsta pasākumu piemērošanu, individuālā izglītības programmas apguves plāna izstrādi un mācību sasniegumu dinamikas izvērtējumu izglītojamam ar speciālām vajadzībām.
  • Izstrādāt metodiskos atbalsta materiālus, lai veicinātu izglītojamo ar speciālām vajadzībām integrēšanu izglītības apguves procesā, publiskojot tos Izglītības iestādes tīmekļvietnē vai citos publiski pieejamos informācijas nesējos.
  • Nodrošināt individuālas konsultācijas izglītojamiem ar speciālām vajadzībām vai viņu likumiskajiem pārstāvjiem neatkarīgi no izglītojamo izglītības ieguves vietas.
  • Publiskot Izglītības iestādes tīmekļvietnē vai citos publiski pieejamos informācijas nesējos informāciju par Speciālās izglītības attīstības centra organizētajiem pasākumiem un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides piedāvājumiem.
  •  Sadarboties pētniecības jautājumos ar augstskolām, kuras īsteno pedagoģijas studiju programmas.
  • Nodrošināt informācijas uzkrāšanu un analīzi par Izglītības iestādes veiktajām darbībām un publisko to Izglītības iestādes tīmekļvietnē.
  • Iesniegt pārskatu par Speciālās izglītības attīstības centra veiktajām darbībām Izglītības un zinātnes ministrijā līdz katra gada 15.jūnijam.
 • Speciālās izglītības attīstības centra darbības virzieni
  • Izglītojošais virziens.
  • Diagnostikas darba un analītiskais virziens.
  • Informatīvais virziens.
  • Dalība projektos.
 • Speciālās izglītības attīstības centra speciālistu kompetence
  • Speciālās izglītības attīstības centrā konsultatīvo darbu ar izglītojamiem ar speciālām vajadzībām un/vai viņu likumiskajiem pārstāvjiem un metodisko darbu ar vispārējās izglītības iestāžu pedagogiem veic speciālās izglītības iestādes pedagogi, kuri:
   • triju gadu laikā vismaz 12 stundu apjomā ir pilnveidojuši savu profesionālo kompetenci jautājumos, kas saistīti ar atbilstošo izglītojamo attīstības traucējumu veidu;
   • atbilstoši speciālās izglītības iestādes īstenotajām speciālās izglītības programmām ir ar ne mazāk kā triju gadu pedagoģiskā darba pieredzi šajā jomā;
   • ne retāk kā reizi piecos gados ir piedalījušies starptautiskos vai nacionālos projektos vai pieredzes apmaiņas programmās.


KOKNESES PAMATSKOLAS - ATTĪSTĪBAS CENTRA SPECIĀLĀS IZGLĪTĪBAS ATTĪSTĪBAS CENTRA REGLAMENTS

PASĀKUMU KALENDĀRS
<>
back to top