Lapas karte
Kokneses pamatskola - attīstības centrs

ERASMUS 2019

Projekts ERASMUS + 2019 "Lietpratīgs skolotājs mūsdienīgā skolā"

erasmus_logo.jpg

Projekts: “Lietpratīgs skolotājs mūsdienīgā vidē”

Projekta Nr.: 2019-1-LV01-KA101-060121

Projekta īstenošanas laiks: no 2019.gada 01.decembra līdz 2021.gada 30.novembrim

Projekta mērķi.

Jaunu zināšanu un Eiropas pieredzes apgūšana mūsdienīga izglītības procesa nodrošināšanai un mācību kvalitātes uzlabošanai, sekmējot kvalitatīva, moderna, efektīva un inovatīva izglītības procesa nodrošināšanu Kokneses pamatskolā – attīstības centrā.

Projekta sagaidāmie rezultāti.

Projekta “Lietpratīgs skolotājs mūsdienīgā vidē” laikā pedagoģiskais personāls papildinās un uzlabos dalībnieku zināšanas par efektīvu stratēģiju un produktīvas mācīšanās vides veidošanu skolēniem ar speciālām vajadzībām, nostiprinās un uzlabos prasmes efektīvā klasvadībā – tehnikā, stratēģijās un metodēs, dalībnieki gūs jaunas zināšanas inovatīvu un modernu mācību metožu, metodisko paņēmienu, darba organizācijas formu pielietošanai iekļaujošam darbam klasē, uzlabos svešvalodu zināšanas un komunikāciju prasmes, padziļinās izpratni par izglītības sistēmām Eiropā, sekmēs sadarbību ar Eiropas izglītības iestādēm inovāciju, pieredzes un labās prakses apmaiņas veicināšanai.

Projekta kontaktpersona: Ineta Gerasimova, Kokneses internātpamatskolas – attīstības centra metodiķe

Kedaiņu speciālā skola (Lietuva) kedainiusm.lt

Kokneses pamatskola - attīstības centrs NORDPLUS 2019 : Kokneses pamatskola - attīstības centrs (koknesespamatskolaac.lv)

Skolotāju un skolēnu attiecību modeļi

07.02.2022

lv_v_lidzfinanse_eiropas_savieniba_pos.jpgMetodiskais materiāls "Skolotāju un skolēnu attiecību modeļi"

Kokneses pamatskolas – attīstības centra skolotājas Zaiga Krēsliņa un Aija Kārkliņa metodisko materiālu ir izveidojušas, izmantojot Erasmus+2019 projekta “Lietpratīgs skolotājs mūsdienīgā skolā” kursos “Efective classroom management – Techniques, methodologies and disciplinary strategies” gūtās zināšanas, kuras būs noderīgas veidojot efektīvu klases vadību un tās stratēģiju izstrādi, sekmējot pozitīvas skolotāju – skolēnu attiecības izglītības procesā.

Metodiskajā materiālā “Skolotāju un skolēnu attiecību modeļi” ir apkopota informācija par uzvedības modeļiem, kas raksturo pedagogu un skolnieku attiecības, savstarpējās komunikācijas prasmes, skolotāju mācīšanas stilu, izmantotās mācību metodes. Metodiskais materiāls ļauj katram pedagogam izvērtēt savu profesionālo kompetenci, lai veicinātu pozitīvu saskarsmi starp skolotāju un skolnieku, nodrošinot mūsdienīgu izglītības procesu, uzlabojot mācību kvalitāti.

Kokneses pamatskolas – attīstības centra pedagogi gūst pieredzi moderna mācību procesa organizēšanā

03.01.2022

lv_v_lidzfinanse_eiropas_savieniba_pos.jpg Katra skolotāja darbības kodols ir viņa profesionālā kompetence, ko pedagoģijas profesore I.Maslo raksturo kā pieredzes gūšanas pamatotu spēju un pieredzes individuālu kombināciju, kā arī izglītības procesā iegūto un uz zināšanām, pieredzi, vērtībām un attieksmēm balstītu spēju, kas izpaužas prasmēs un gatavībā pedagoģiskajai darbībai. Kokneses pamatskola – attīstības centrs, kurā mācās bērni ar speciālām vajadzībām, jau vairākus gadus iesaistās starptautiskos projektos, lai pedagoģiskais personāls un skolas vadība gūtu pieredzi kvalitatīva, moderna mācību procesa organizēšanā un vadīšanā, jo mūsdienu izglītībā ir svarīgi mainīt mācīšanās pieejas mērķi, panākt, lai audzēkņi spētu apgūtās zināšanas un prasmes pārnest uz iepriekš neparedzētām dzīves situācijām un paust savu attieksmi.

Lasīt visu ziņu galerija (10)

Kas ir iekļaujošā izglītība?

28.12.2021

lv_v_lidzfinanse_eiropas_savieniba_pos.jpgKokneses pamatskolas – attīstības centra skolotājas Elīna Māliņa un Sandra Riekstiņa piedalījās Erasmus+2019 projekta “Lietpratīgs skolotājs mūsdienīgā skolā” kursos “Iekļaušanas metodes mācību klasē”, kas norisinājās Spānijā, lai iegūtu jaunas zināšanas par iekļaujošās izglītības metodēm, kas sekmētu mācību vielas apgūšanu un efektīvāk iesaistītu skolēnus ar speciālām vajadzībām vai mācību traucējumiem kopējā darbā.

Lasīt visu ziņu

Iekļaujošā izglītība Latvijā un pasaulē

25.10.2021

lv_v_lidzfinanse_eiropas_savieniba_pos.jpg“Nozīmīgs pilnveidotā mācību satura un pieejas īstenošanas princips ir iekļaujošas izglītības pieeja. To iespējams īstenot, atzīstot un novērtējot skolēnu dažādās mācīšanās vajadzības un nodrošinot to apmierināšanu, izmantojot daudzveidīgas metodes un pieejas, atvērtu komunikāciju, kā arī veidojot skolā drošu un atbalstošu vidi un nepieļaujot diskrimināciju”1

Lasīt visu ziņu galerija (4)

Erasmus+ “Veiksmīgas stratēģijas skolēnu ar speciālām vajadzībām mācīšanai katrā klasē”

30.09.2021

europass_teacher_academy_logo.jpglv_v_lidzfinanse_eiropas_savieniba_pos.jpgKokneses pamatskolas – attīstības centra pedagoģiskajam personālam, kuram ir pieredze kvalitatīva, inovatīva, mūsdienīga mācību procesa nodrošināšanā, skolēnu spēju attīstībā, ir svarīgi turpināt apgūt un papildināt zināšanas ārvalstīs, tādejādi veicinot pārmaiņas skolas izglītības vidē, kas savukārt ietekmēs izmaiņas izglītības procesos visā valstī un sabiedrībā kopumā, kā arī sekmēs izglītības modernizāciju un pāreju uz jauniem apmācības un mācīšanas veidiem. Realizējot Erasmus+ 2019 projektu „Lietpratīgs skolotājs mūsdienīgā vidē”, direktores vietniece metodiskajā darbā Inese Svence un speciālās izglītības pedagogs Ineta Gerasimova no 2021.gada 16. līdz 22.augustam devās uz profesionālas pilnveides kursiem „Successful Strategies for Teaching Students with Special Needs in Every Classroom” („Veiksmīgas stratēģijas skolēnu ar speciālām vajadzībām mācīšanai katrā klasē”) Spānijā. Kursu programma bija izstrādāta skolotājiem, kas strādā ar skolēniem ar speciālām izglītības vajadzībām vispārizglītojošās un speciālās izglītības iestādēs. Tā kā katra izglītojamā individuālās īpašās vajadzības ir ļoti atšķirīgas, pedagogiem ir nepieciešamas zināšanas un prasmes, kā šiem bērniem veidot un sniegt atbalsta pasākumus mācību procesā, nodrošinot mācību un novērtēšanas metodes, stratēģijas un rīkus, lai apmierinātu atšķirīgās mācīšanās vajadzības.

Lasīt visu ziņu galerija (6)

Erasmus+ 2019 – Lietpratīgs skolotājs mūsdienīgā skolā

03.12.2019

erasmus_logo.jpgKatra skolotāja darbības kodols ir viņa profesionālā kompetence, ko pedagoģijas profesore I.Maslo raksturo kā pieredzes gūšanas pamatotu spēju un pieredzes individuālu kombināciju, kā arī izglītības procesā iegūto un uz zināšanām, pieredzi, vērtībām un attieksmēm balstītu spēju, kas izpaužas prasmēs un gatavībā pedagoģiskajai darbībai. Kokneses pamatskola – attīstības centrs iesaistās starptautiskos projektos, lai pedagoģiskais personāls un skolas vadība gūtu pieredzi kvalitatīva, moderna mācību procesa organizēšanai un vadīšanai skolēniem ar speciālām vajadzībām, jo mūsdienu izglītībā ir svarīgi mainīt mācīšanās pieejas mērķi, panākt, lai skolēni spētu skolā apgūtās zināšanas un prasmes pārnest uz iepriekš neparedzētām dzīves situācijām, veidot dziļāku izpratni par katru apgūstamo jomu, mācīt prasmi pielietot zināšanas un paust savu attieksmi.

Lasīt visu ziņu
PASĀKUMU KALENDĀRS
<>
back to top