Lapas karte
Kokneses pamatskola - attīstības centrs

Darbības virzieni

Izglītojošais virziens

Mērķis – pedagogu profesionālās kompetences pilnveidošana un sadarbības veicināšana.  

1. Vispārizglītojošās skolas, speciālās izglītības iestādes, pirmsskolas izglītības iestādes:

1.1. organizēt pedagogu profesionālās pilnveides kursus, seminārus un izglītojoša satura pasākumus pedagoģijā, mācību priekšmetu metodikās un atbalsta pasākumu nodrošināšanā;

1.2. organizēt Latvijas vispārējās un speciālās izglītības iestāžu pedagogu konferences, profesionālās kompetences pilnveidošanai un pieredzes popularizēšanai, kvalitatīva izglītības procesa nodrošināšanai skolēniem ar speciālām vajadzībām;

1.3. veicināt un organizēt Latvijas un Eiropas pedagogu, atbalsta personāla sadarbību un pieredzes apmaiņu.

2. Novadu domes, Iekļaujošās izglītības centri, sociālie dienesti, bāriņtiesas, ģimenes ārstu prakses:

2.1. sadarboties ar Novadu domēm, Iekļaujošās izglītības centriem, sociālajiem dienestiem, bāriņtiesām, ģimenes ārstiem par atbilstoša apmācības veida un atbalsta pasākumu nodrošināšanu skolēniem ar speciālām vajadzībām.

 3. Vecāki:

3.1. sadarboties un konsultēt pirmsskolas un skolas vecuma bērnu ar speciālām vajadzībām vecākus par atbilstoša apmācības veida un atbalsta pasākumu nodrošināšanu.

Atbalsta virziens

Mērķis – skolēnu pedagoģiskā izpēte, atbalsts skolēniem un vispārējās   izglītības iestāžu pedagogiem.

1. Pedagoģiski psiholoģiskā novērtēšana un atbalsts skolēnam:

1.1.veikt skolēnu pedagoģisko un psiholoģisko izpēti;

1.2.sniegt ieteikumus un konsultācijas skolēnu speciālo vajadzību nodrošināšanai.

2.Atbalsts vispārējās izglītības pedagogiem:

2.1.sniegt atbalstu un pedagoģisku palīdzību vispārējās izglītības iestāžu pedagogiem par nepieciešamajiem atbalsta pasākumiem, korekcijas veidiem un to nodrošināšanu skolēniem ar speciālām vajadzībām.

3. Ilgstoši slimojošo skolēnu izglītošanas organizēšana ārpus izglītības iestādes (skolēni ar smagiem garīgās attīstības un kustību   traucējumiem, paliatīvās aprūpes slimnieki

Informatīvais virziens

Mērķis – sabiedrības informēšana par nepieciešamo atbalstu skolēniem ar speciālām vajadzībām un Kokneses pamatskolas – attīstības centra darbību.

1.Sabiedrības informēšana:

1.1.informēt masu mēdijus par iespējam atbalsta nodrošināšanai skolēniem ar speciālām vajadzībām un aktualitātēm Kokneses pamatskolā – attīstības centrā;

1.2.veidot un izplatīt informatīvos bukletus pedagogiem un vecākiem ar ieteikumiem bērnu speciālo vajadzību nodrošināšanai, korekcijas un atbalsta pasākumu iespējām.

1.3.apkopot un popularizēt pedagogu pieredzes un labās prakses materiālus.

2.Projekti:

2.1.piedalīties projektos (ERAF, ESF, VIAA, Nordplus u.c), sekmējot sabiedrības informēšanu, par skolēniem ar speciālām vajadzībām, tiem nepieciešamā atbalsta nodrošināšanu un pedagogu profesionālās kompetences pilnveidi.

PASĀKUMU KALENDĀRS
<>
back to top