Aizkraukles novada izglītības iestāžu atbalsta speciālisti tiekas Kokneses pamatskolā – attīstības centrā

09.01.2023

03-01-23-1.jpgIzglītības likums paredz, ka ikvienam cilvēkam ir tiesības iegūt izglītību neatkarīgi no mantiskā un sociālā stāvokļa, rases, tautības, etniskās piederības, dzimuma, reliģiskās un politiskās pārliecības, veselības stāvokļa, nodarbošanās un dzīvesvietas. Mūsdienās iekļaujoša izglītība tiek definēta kā process, kurā tiek nodrošinātas visu izglītojamo daudzveidīgās vajadzības, veicinot ikviena līdzdalību mācībās, kultūrā un dažādu kopienu dzīvē, mazinot atstumtību izglītības ieguves procesā. Organizējot izglītības procesu, ir svarīgi atcerēties, ka tā centrā ir skolēns, kurš mācās domāt, sadarboties un meklēt atbildes atbilstoši savām spējām, attīstības līmenim un veselības stāvoklim.

2023.gada 3.janvārī Kokneses pamatskolā – attīstības centrā notika Aizkraukles novada mācību jomas “Iekļaujoša izglītība” seminārs, kurā tikās skolu logopēdi, speciālie un sociālie pedagogi, psihologi. Izglītības iestāžu atbalsta speciālistu tikšanos atklāja Aizkraukles novada Izglītības pārvaldes speciāliste profesionālās ievirzes un iekļaujošās izglītības jautājumos S.Kruglova, novēlot visiem radošu jauno 2023.gadu, aicinot uz savstarpēju atbalstu un sadarbību. Semināra gaitā Kokneses pamatskolas – attīstības centra direktores vietniece metodiskajā darbā I.Svence dalībniekus iepazīstināja ar nepieciešamā atbalsta sniegšanu izglītojamiem ar speciālām vajadzībām un ieteikumiem speciālistu izvērtējumu sagatavošanā, savukārt, Aizkraukles novada pedagoģiski medicīniskās komisijas vadītāja V.Sīpola klātesošajiem pastāstīja par aktualitātēm PMK darbā un iespējām speciālo vajadzību identificēšanā.

Semināra noslēgumā dalībnieki saņema atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem par izglītības procesa organizēšanu skolēniem ar speciālām vajadzībām, iepazinās ar Kokneses pamatskolu – attīstības centru un tā piedāvātajiem atbalsta pasākumiem vispārējās izglītības iestādēm iekļaujošas izglītības nodrošināšanai.

Kokneses pamatskola – attīstības centrs saka paldies visiem dalībniekiem par ieinteresētību, aktīvu iesaistīšanos un aicina uz turpmāku sadarbību, lai ikdienā nodrošinātu kvalitatīvu, katra bērna spējām atbilstošu izglītības procesu.

Inese Svence

direktores vietniece metodiskajā darbā

Kokneses pamatskola – attīstības centrs


PASĀKUMU KALENDĀRS
back to top