Seminārs Aizkraukles novada Iekļaujošās izglītības MA pedagogiem

05.01.2022

374a6079.jpgIzglītības likums nosaka, ka ikvienam cilvēkam ir tiesības uz kvalitatīvu un iekļaujošu izglītību neatkarīgi no mantiskā un sociālā stāvokļa, rases, tautības, etniskās piederības, dzimuma, reliģiskās un politiskās pārliecības, veselības stāvokļa, nodarbošanās un dzīvesvietas, kas ir arī iekļaujošās izglītības būtība. Šobrīd iekļaujoša izglītība tiek definēta kā process, kurā tiek nodrošinātas visu skolēnu daudzveidīgās vajadzības, palielinot ikviena līdzdalības iespējas mācību procesā, kultūrā un samazinot iespējas būt izslēgtiem no izglītības ieguves procesa. Katrai izglītības iestādei jānodrošina, ka bērni mācās atbilstoši savām spējām un attīstības līmenim, kā arī saņem atbilstošu palīdzību mācību satura apguvē.

2021.gada nogalē, 28.decembrī, Aizkraukles novada Iekļaujošās izglītības MA pedagogiem un atbalsta speciālistiem bija iespēja piedalīties seminārā “Skolēns ar speciālām vajadzībām izglītības iestādē”, kuru vadīja Kokneses pamatskola – attīstības centra speciālisti, jo izglītības iestāde ir viena no vienpadsmit Latvijas speciālās izglītības attīstības centriem, kura nodrošina konsultatīva un metodiska atbalsta sniegšanu vispārizglītojošo skolu pedagogiem, skolēniem un viņu vecākiem. Seminārā tika aktualizēti jautājumi par skolēnu ar speciālām vajadzībām individuālo plānu sagatavošanu, vērtēšanu speciālās izglītības programmās, atbalsta speciālistu atzinumu sagatavošanu un izmaiņām normatīvajos dokumentos, kā arī saņemt atbildes uz dalībniekus interesējošiem jautājumiem.

Vēlot veiksmīgu un radošu Jauno 2022.gadu un cerot uz turpmāku sadarbību, sakām paldies Iekļaujošās izglītības MA vadītājai L.Putānei un dalībniekiem par aktīvu iesaistīšanos semināra norisē, lai veicinātu kvalitatīvu iekļaujošas izglītības procesa norisi.

 

Inese Svence,

direktores vietniece metodiskajā darbā

 

 

PASĀKUMU KALENDĀRS
back to top