Mācības Kokneses pamatskolā - attīstības centrā

Kokneses pamatskolā – attīstības centrā uzņem bērnus ar Valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu.

Visu mācību priekšmetu programmu realizācijā tiek nodrošināta individuāli diferencēta pieeja un saudzējošs režīms.

Mācību procesā akcentēta praktiskā darba iemaņu nostiprināšana.

Skolas - centra audzēkņiem tiek nodrošināta iespēja apmeklēt individuālās/ grupu korekcijas nodarbības logopēdijā, ārstnieciskajā vingrošanā un ritmikā.

Audzēkņiem, kuriem nepieciešama papildus palīdzība mācību satura apguvē, ir iespēja apmeklēt individuālās konsultāciju nodarbības sekojošos mācību priekšmetos:

  • latviešu valodā,
  • matemātikā,
  • ģeogrāfijā,
  • sociālajās zinībās,
  • Latvijas un pasaules vēsturē,
  • vizuālajā mākslā,
  • mājturībā un tehnoloģijās 5. – 9. klasē.

Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšana notiek atbilstoši MK noteikumiem Nr. 492, „Mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība speciālās izglītības programmās”.

PASĀKUMU KALENDĀRS
back to top