Mācības Kokneses pamatskolā - attīstības centrā

Kokneses pamatskolā – attīstības centrā uzņem bērnus ar Valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu.

Visu mācību priekšmetu programmu realizācijā tiek nodrošināta individuāli diferencēta pieeja un saudzējošs režīms.

Mācību procesā tiek akcentēta praktiskā darba iemaņu nostiprināšana.

Skolas - centra izglītojamiem tiek nodrošināta iespēja apmeklēt individuālās/ grupu korekcijas nodarbības logopēdijā, ārstnieciskajā vingrošanā un ritmikā.

Izglītojamiem, kuriem nepieciešama papildus palīdzība mācību satura apguvē, ir iespēja apmeklēt individuālās konsultāciju nodarbības sekojošos mācību priekšmetos:

  • latviešu valodā,
  • matemātikā,
  • informātikā
  • literatūrā
  • anglu valodā
  • vācu valodā
  • dabaszinībās
  • ķīmijā.

Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšana notiek atbilstoši MK noteikumiem  Nr. 492, „Mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība speciālās izglītības programmās”, „Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtībai Kokneses pamatskolā - attīstības centrā”, MK noteikumiem Nr. 747 „Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem”. 

PASĀKUMU KALENDĀRS
back to top