Mācību materiāli un pārbaudes darbi

Mācību materiāls "Dzīvnieku pasaulē"

15.01.2020

Mācību materiāls "Dzīvnieku pasaulē"

Mācību materiālu tēmas “Dzīvnieku pasaulē” apguvei, sagatavoja speciālās izglītības skolotāja Elīna Ivanāne.

Interaktīvais mācību materiāls ir izmantojams dabas zinību stundās un audzināšanas nodarbībās apgūstot vai atkārtojot dzīvnieku balsis. Materiālu var izmantot intereses rosināšanai, mācību stundā izmantojamo darba formu un metožu dažādošanai, diskusijas iesākšanai. Materiālā iekļauti pašpārbaudes elementi, kas sniedz iespēju skolniekiem darboties patstāvīgi un pārbaudīt, vai pareizi atpazinuši dzīvnieku balsis.

Pārbaudes darbs lietišķajā valodā profesionālās pamatizglītības programmai I kurss

15.01.2020

Pārbaudes darbs lietišķajā valodā

profesionālās pamatizglītības programmai I kurss

Pārbaudes darbu sagatavoja speciālās izglītības skolotāja Aija Kārkliņa. Pārbaudes darbs lietišķajā valodā paredzēts profesionālo pamatizglītības programmu “Ēdināšanas pakalpojumi” un “Kokizstrādājumu gatavošana” I kursa audzēkņiem zināšanu pārbaudei par apgūtajām tēmām: vienkāršs teikums, vārdu mācība, salikts teikums, vārdšķiras, tiešā runa, lietišķie raksti (apsveikums, anketa).

Pildot pārbaudes darbu, ja nepieciešams, audzēkņi var izmantot atgādnes par mācīto vielu. Pārbaudes darba noslēgumā ir dota vērtēšanas tabula un kritēriji.

Lasīšanas spēle “Transporta līdzekļi”

09.11.2020

Kokneses pamatskolas - attīstības centra speciālās izglītības skolotāja Jolanta Rotkāja sadarbībā ar metodiskā dienesta speciālistiem ir sagatavojusi mācību atbalsta materiālu "Lasīšanas spēle "Transporta līdzekļi"".

Bērna runas attīstīšana ir aktīvs, radošs process, kura laikā tiek apgūta valoda un veidota runas darbība. Spēles elementu izmantošana mācību procesā, veicina interesi un aktivizē iesaistīšanos, kā arī sniedz iespēju praktiskā darbībā apgūt dažādas prasmes un iemaņas.

Lasīšanas spēles “Transporta līdzekļi” ir mācību materiāls, kuru izmantojot, bērniem tiek sniegta iespēja mācīties un izprast dialoga būtību, apgūt saskarsmes kultūru. Iesaistoties spēlē, bērni mācās izteikties pilniem teikumiem, klausīties, uztvert un izprast informāciju, sniegt atbildes. Dialoga  veidošanas prasme ir svarīgs priekšnosacījums bērna sociālai un intelektuālai attīstībai.

Lasīt visu ziņu

Metodisko darbu skate "Ideju tirgus 2020"

01.12.2020

"Ideju tirgus 2020"

Pārmaiņas mūsdienu skolā ir saistītas ar jaunu pieeju mācību procesam. Mainās izpratne par to, kas ir laba mācību metode. Zināšanas nav fiksēts lielums, tās nevar tieši pārņemt no citiem cilvēkiem, grāmatām vai situācijām. Tās tiek iegūtas, balstoties uz savu agrāko pieredzi un interpretējot to. Savukārt, skolotājs nodrošina katram skolēnam iespēju piedalīties dažādās mācību procesa situācijās.

Interaktīvo mācību metožu ieviešana ir viena no svarīgākajām jomām, lai nodrošinātu ikvienam skolēnam mūsdienīgas lietpratības izglītību un mācību procesā piedāvātu daudzveidīgus uzdevumus, kas dod iespēju veidot izpratni, savstarpēji saistīt mācību procesā apgūto. Interaktīvie mācību materiāli atšķiras no tradicionālām mācību metodēm. Tie ietver gan teorijas vizuālu un audiālu izklāstu, gan arī tūlītēju atgriezeniskās saites saņemšanu uzdevumu veikšanas laikā. Šādā veidā izglītojamie var pārliecināties, cik veiksmīgi ir apguvuši teoriju, kā prot pielietot esošās zināšanas uzdevumu risināšanā, kā arī nepieciešamības gadījumā teorijas materiālu skatīties vairākkārt.

Pārbaudes darbi latviešu valodā

10.12.2019

Pārbaudes darbs latviešu valodā 3. klase - Vārda sastāvs

Pārbaudes darbs latviešu valodā 3. klase - Vārdšķiras

Pārbaudes darbs latviešu valodā 3. klase - Vārdšķiras (2)

Pārbaudes darbus sagatavoja speciālās izglītības skolotāja Jolanta Rotkāja.

Pārbaudes darbi paredzēti tēmu apguves novērtēšanai latviešu valodā 3. klasē speciālās pamatizglītības programmā 21015711.

Pārbaudes darbos ir norādīts katrā uzdevumā maksimāli iegūstamais punktu skaits. Pārbaudes darbu noslēgumā ir vērtēšanas kritēriji uzdevumiem un vērtējumu tabula.

Pārbaudes darbi matemātikā

10.12.2019

Pārbaudes darbs matemātikā 2. klasei (programma 21015811)

Pārbaudes darbs matemātikā 3. klasei (programma 21015811)

Pārbaudes darbs matemātikā 4. klasei (programma 21015811)

Pārbaudes darbus sagatavoja speciālās izglītības skolotāja Jolanta Rotkāja.

Pārbaudes darbi paredzēti tēmu apguves novērtēšanai matemātikā speciālās pamatizglītības programmā 21015811.

Pārbaudes darbos ir norādīts katrā uzdevumā maksimāli iegūstamais punktu skaits. Pārbaudes darbu noslēgumā ir vērtēšanas kritēriji uzdevumiem un vērtējumu tabula.

Pārbaudes darbs angļu valodā

06.12.2019

Pārbaudes darbs angļu valodā

profesionālās izglītības programma "Ēdināšanas pakalpojumi"

Pārbaudes darbu sagatavoja speciālās izglītības skolotāja Ineta Gerasimova.

Pārbaudes darbs angļu valodā profesionālās pamatizglītības programmas “Ēdināšanas pakalpojumi”  audzēkņiem par tēmu "Pusdienošana restorānā" izveidots, lai pārbaudītu klausīšanās, lasīšanas, valodas lietojuma un rakstīšanas prasmes. Pārbaudes darbā ir norādīti vērtēšanas kritēriji, maksimāli iegūstamo punktu skaits katrā uzdevumā un vērtēšanas tabula.

PASĀKUMU KALENDĀRS
back to top