Mācību materiāli un pārbaudes darbi

Pārbaudes darbi angļu valodā profesionālās pamatizglītības programmas 1.kursam

30.04.2021

Pārbaudes darbu sagatavoja speciālās izglītības skolotāja Ineta Gerasimova.

Pārbaudes darbi angļu valodā profesionālās pamatizglītības “Ēdināšanas pakalpojumi” un “Kokizstrādājumu gatavošana” 1.kursa audzēkņiem par tēmām “Ģimene. Ģimenes locekļi”, “Informācija par cilvēku”, “Veikali. Augļi un dārzeņi” izveidoti, lai pārbaudītu lasīšanas, valodas lietojuma un rakstīšanas prasmes. Pārbaudes darbos ir norādīti vērtēšanas kritēriji, maksimāli iegūstamo punktu skaits katrā uzdevumā un vērtēšanas tabula.

Pārbaudes darbs "Veikali. Augļi un dārzeņi."

Pārbaudes darbs "Informācija par cilvēku."

Pārbaudes darbs "Ģimene. Ģimenes locekļi."

Mācību materiāli “Stundu saraksts” un “Jautājumi ar HOW?”

30.03.2021

Mācību materiālus sagatavoja speciālās izglītības skolotāja Ineta Gerasimova.

Skolēniem ar speciālām vajadzībām angļu valoda ir viens no sarežģītākajiem mācību priekšmetiem. Lai programmas apguvi atvieglotu, skolotājam ir svarīgi izmantot daudzveidīgas mācību metodes un paņēmienus. Izstrādātie materiāli ir izmantojami angļu valodas stundās jaunās vielas apguvei, zināšanu aktualizēšanai un nostiprināšanai, kā arī atgriezeniskās saites iegūšanai.

Mācību materiāls "Jautājumi ar How".

Mācību materiāls "Stundu saraksts."

Mācību materiāls "Dzīvnieku pasaulē"

15.01.2020

Mācību materiāls "Dzīvnieku pasaulē"

Mācību materiālu tēmas “Dzīvnieku pasaulē” apguvei, sagatavoja speciālās izglītības skolotāja Elīna Ivanāne.

Interaktīvais mācību materiāls ir izmantojams dabas zinību stundās un audzināšanas nodarbībās apgūstot vai atkārtojot dzīvnieku balsis. Materiālu var izmantot intereses rosināšanai, mācību stundā izmantojamo darba formu un metožu dažādošanai, diskusijas iesākšanai. Materiālā iekļauti pašpārbaudes elementi, kas sniedz iespēju skolniekiem darboties patstāvīgi un pārbaudīt, vai pareizi atpazinuši dzīvnieku balsis.

Pārbaudes darbs lietišķajā valodā profesionālās pamatizglītības programmai I kurss

15.01.2020

Pārbaudes darbs lietišķajā valodā

profesionālās pamatizglītības programmai I kurss

Pārbaudes darbu sagatavoja speciālās izglītības skolotāja Aija Kārkliņa. Pārbaudes darbs lietišķajā valodā paredzēts profesionālo pamatizglītības programmu “Ēdināšanas pakalpojumi” un “Kokizstrādājumu gatavošana” I kursa audzēkņiem zināšanu pārbaudei par apgūtajām tēmām: vienkāršs teikums, vārdu mācība, salikts teikums, vārdšķiras, tiešā runa, lietišķie raksti (apsveikums, anketa).

Pildot pārbaudes darbu, ja nepieciešams, audzēkņi var izmantot atgādnes par mācīto vielu. Pārbaudes darba noslēgumā ir dota vērtēšanas tabula un kritēriji.

Lasīšanas spēle “Transporta līdzekļi”

09.11.2020

Kokneses pamatskolas - attīstības centra speciālās izglītības skolotāja Jolanta Rotkāja sadarbībā ar metodiskā dienesta speciālistiem ir sagatavojusi mācību atbalsta materiālu "Lasīšanas spēle "Transporta līdzekļi"".

Bērna runas attīstīšana ir aktīvs, radošs process, kura laikā tiek apgūta valoda un veidota runas darbība. Spēles elementu izmantošana mācību procesā, veicina interesi un aktivizē iesaistīšanos, kā arī sniedz iespēju praktiskā darbībā apgūt dažādas prasmes un iemaņas.

Lasīšanas spēles “Transporta līdzekļi” ir mācību materiāls, kuru izmantojot, bērniem tiek sniegta iespēja mācīties un izprast dialoga būtību, apgūt saskarsmes kultūru. Iesaistoties spēlē, bērni mācās izteikties pilniem teikumiem, klausīties, uztvert un izprast informāciju, sniegt atbildes. Dialoga  veidošanas prasme ir svarīgs priekšnosacījums bērna sociālai un intelektuālai attīstībai.

Lasīt visu ziņu

Pārbaudes darbi latviešu valodā

10.12.2019

Pārbaudes darbs latviešu valodā 3. klase - Vārda sastāvs

Pārbaudes darbs latviešu valodā 3. klase - Vārdšķiras

Pārbaudes darbs latviešu valodā 3. klase - Vārdšķiras (2)

Pārbaudes darbus sagatavoja speciālās izglītības skolotāja Jolanta Rotkāja.

Pārbaudes darbi paredzēti tēmu apguves novērtēšanai latviešu valodā 3. klasē speciālās pamatizglītības programmā 21015711.

Pārbaudes darbos ir norādīts katrā uzdevumā maksimāli iegūstamais punktu skaits. Pārbaudes darbu noslēgumā ir vērtēšanas kritēriji uzdevumiem un vērtējumu tabula.

PASĀKUMU KALENDĀRS
back to top