Mācību un metodiskie atbalsta materiāli

Uzvedības vadīšanas noteikumi

05.11.2020

Skolotājiem un vecākiem ir sagatavots metodiskais materiāls “Uzvedības vadīšanas noteikumi”, kurā Kokneses pamatskolas – attīstības centra metodiskā dienesta speciālisti I. Svence, E. Ivanāne, I.Gerasimova ir apkopojuši informāciju, kā ikdienas situācijās risināt dažādus ar uzvedību saistītus jautājumus.

Izglītības procesā jebkuru mācību un audzināšanas darbību pavada katra indivīda uzvedība – rīcības ārējā izpausme – izturēšanās, attieksme, reakcija utt. Izglītības process balstās uz nepārtrauktu komunikāciju, kuras veiksmīgai norisei nepieciešama pozitīva saskarsme un atbilstoša rīcība. Dažādās situācijās cilvēks reaģē un rīkojas atšķirīgi un gadījumos, kad mēs saskaramies ar neatbilstošu vai nepiemērotu sociālo mijiedarbību, vai pašregulācijas problēmām, ir jāsaprot konkrētās uzvedības cēloņi un jāizvēlas atbilstošas tās vadīšanas stratēģijas.

Lasīt visu ziņu

Mācāmies un mācam attālināti

19.10.2020

boy_copjuter.jpgKokneses pamatskolas – attīstības centra metodiskais dienests ir apkopojis informāciju par interneta vietnēs pieejamajiem digitālajiem resursiem attālināta, mūsdienīga un interaktīva mācību procesa nodrošināšanai mājas apstākļos.

Tiešsaistes vietnes un lietotnes var izmantot pedagogi un vecāki, kā arī skolēni zināšanu nostiprināšanai un papildināšanai, lietderīgai laika izmantošanai mācību pārtraukumos.

Lasīt visu ziņu

Universālā mācīšanās dizaina vadlīnijas

11.05.2020

Universālā mācīšanās dizaina (UMD) (Universal Desing for Learning (UDL)) vadlīnijas ir metodiskie ieteikumi universālā mācīšanās dizaina ieviešanai izglītības procesā, kuras izstrādātas balstoties uz zinātniskām atziņām par cilvēku mācīšanās individuālajām īpatnībām un paredzētas, lai uzlabotu un optimizētu mācīšanu un mācīšanos. UMD vadlīnijas var izmantot pedagogi, mācību programmu izstrādātāji, pētnieki, vecāki un ikviens, kurš vēlas ieviest UMD principus mācību vidē. Šīs vadlīnijas piedāvā ieteikumus, ko var izmantot jebkurā priekšmetā, lai nodrošinātu visiem izglītojamiem vienlīdzīgas iespējas piedalīties jēgpilnā un interesantā izglītības procesā.

11111111.jpg

Universālais Mācīšanās Dizains

05.05.2020

Iedomājaties situāciju lielveikalā, kur visiem pircējiem tiek piedāvāts viena veida un izmēra apģērbs, uzskatot, ka viņiem ir vienāda gaume, stils un izmērs. Līdzīga situācija ir vērojama arī mūsdienu izglītības sistēmā.  Ja runa ir par izglītību – dažādība ir likums, nevis izņēmums. Skolās arvien vairāk ir izglītojamo, kuri nāk no dažādām pilsētām un valstīm, pieaug  ārzemju studentu,  skolēnu ar atšķirīgu kultūras un sociālo pieredzi, kā arī izglītojamo ar speciālām vajadzībām skaits. Neskatoties uz to, mācību programmas joprojām tiek veidotas “parastajam” skolniekam, kur no katra tiek sagaidīta vienāda mācību programmas apguve. Veidojot mācību programmas, netiek ievērota pietiekami liela fleksibilitāte, lai ikvienam būtu dotas iespējas mācīties atbilstoši savām individuālajām vajadzībām un spējām.

Universālais Mācīšanās Dizains (UMD) (Universal Design For Learning (UDL)) ir izglītības ieguves atbalsta sistēma, kas definē mācību mērķus, iesaka mācību materiālu, metožu un darba organizācijas formu izvēli, kā arī akcentē izglītojamo individuālos sasniegumus un viedokli, nodrošinot daudzveidību mācību procesā, atbilstoši izglītojamo individuālajām īpatnībām. Šo izglītības ieguves atbalsta sistēmu ir izveidojusi Amerikas organizācija CAST, balstoties uz pētījumiem neiroloģijā. Tā izvirza trīs pamatprincipus, kurus jāievēro pedagogiem, organizējot mācību procesu, lai nodrošinātu izglītojamiem iespēju iegūt zināšanas, attīstīt prasmes un iemaņas, pilnveidoties, balstoties uz katra indivīda spējām, mācīšanās tempu un veselības stāvokli. Izglītojamiem jāpiedāvā daudzveidīgas iespējas iesaistīties, mācīties, darboties un izteikties.

Lasīt visu ziņu

Universālā dizaina pieeja mācību vidē

27.04.2020

Universālā dizaina pieeja mācību vidē

Latvijā universālais dizains ir samērā jauns jēdziens. Ar to mēs saprotam pieejamas, drošas un humānas vides veidošanu, kurā ērti jūtas ikviens cilvēks, neskatoties uz speciālām vajadzībām, uztveres vai veselības problēmām. Tas ir jauns domāšanas virziens, kas nosaka, ka galvenā vērtība sabiedrībā ir cilvēks, un tikai cilvēka ērtības un drošība ir svarīgākie humānas vides veidošanas kritēriji, lai padarītu pakalpojumus, infrastruktūru, kā arī vidi pieejamu ikvienam sabiedrības loceklim. Universāla dizaina principi nav atdalāmi viens no otra, tie jāuztver un jāizmanto kā viens veselums. Principu pielietojums nav paredzēts tikai kādai īpašai cilvēku grupai, bet tiem jāatvieglo ikdienu ikvienam.

Latvijas izglītības attīstības politikas mērķis ir kvalitatīva un iekļaujoša izglītība personības attīstībai, cilvēku labklājībai un ilgtspējīgai valsts izaugsmei. Iekļaujošas izglītības pieeja ir arī nozīmīgs pilnveidotā mācību satura un pieejas īstenošanas princips. To iespējams īstenot, atzīstot un novērtējot skolēnu dažādās mācīšanās vajadzības un nodrošinot to apmierināšanu, izmantojot daudzveidīgas metodes un pieejas, atvērtu komunikāciju, kā arī veidojot skolā drošu un atbalstošu vidi un nepieļaujot diskrimināciju. Universālā dizaina pieeja un tās principu izmantošana ikdienas mācību procesā ir atbalsts pedagogiem darbā ar izglītojamiem ar speciālām mācīšanās un dzīves vajadzībām.

UDL_video_bilde.png

Piktogrammas - komunikācijai un mācībām

02.03.2020

PIKTOGRAMMAS – KOMUNIKĀCIJAI UN MĀCĪBĀM

Piktogrammas jeb īpaši attēli ir vienkāršs, pasaulē jau vairākus gadu desmitus izmantots veids, kā palīdzēt cilvēkiem ar speciālām vajadzībām orientēties apkārtnē, plānot laiku, izteikt savas vajadzības un sazināties ar citiem. Piktogrammas un citi vizuālās komunikācijas līdzekļi ir noderīgi bērniem ar smagiem garīgās vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem.

Mācību atbalsta materiāls “Piktogrammas – komunikācijai un mācībām” izmantojams kā pirmais vizuālais atbalsta materiāls bērniem, kuri neprot runāt un attēli ir vienīgais sazināšanās līdzeklis ar apkārtējiem cilvēkiem gan pirmsskolas, gan skolas vecumposmā. Materiāls izmantojams mācību stundās un individuālajās nodarbībās, brīvajā laikā, kā arī ikdienas saziņā ģimenē.

“Piktogrammas – komunikācijai un mācībām” sagatavotas izmantojot, Latvijas Autisma apvienības mājas lapā pieejamās piktogrammas (http://www.autisms.lv/index.php/lv/piktogrammas-pozitivai-uzvedibai).

PASĀKUMU KALENDĀRS
back to top