ERASMUS 2019

Projekts ERASMUS + 2019 "Lietpratīgs skolotājs mūsdienīgā skolā"

erasmus_logo.jpg

Projekts: “Lietpratīgs skolotājs mūsdienīgā vidē”

Projekta Nr.: 2019-1-LV01-KA101-060121

Projekta īstenošanas laiks: no 2019.gada 01.decembra līdz 2021.gada 30.novembrim

Projekta mērķi.

Jaunu zināšanu un Eiropas pieredzes apgūšana mūsdienīga izglītības procesa nodrošināšanai un mācību kvalitātes uzlabošanai, sekmējot kvalitatīva, moderna, efektīva un inovatīva izglītības procesa nodrošināšanu Kokneses pamatskolā – attīstības centrā.

Projekta sagaidāmie rezultāti.

Projekta “Lietpratīgs skolotājs mūsdienīgā vidē” laikā pedagoģiskais personāls papildinās un uzlabos dalībnieku zināšanas par efektīvu stratēģiju un produktīvas mācīšanās vides veidošanu skolēniem ar speciālām vajadzībām, nostiprinās un uzlabos prasmes efektīvā klasvadībā – tehnikā, stratēģijās un metodēs, dalībnieki gūs jaunas zināšanas inovatīvu un modernu mācību metožu, metodisko paņēmienu, darba organizācijas formu pielietošanai iekļaujošam darbam klasē, uzlabos svešvalodu zināšanas un komunikāciju prasmes, padziļinās izpratni par izglītības sistēmām Eiropā, sekmēs sadarbību ar Eiropas izglītības iestādēm inovāciju, pieredzes un labās prakses apmaiņas veicināšanai.

Projekta kontaktpersona: Ineta Gerasimova, Kokneses internātpamatskolas – attīstības centra metodiķe

Erasmus+ 2019 – Lietpratīgs skolotājs mūsdienīgā skolā

03.12.2019

erasmus_logo.jpgKatra skolotāja darbības kodols ir viņa profesionālā kompetence, ko pedagoģijas profesore I.Maslo raksturo kā pieredzes gūšanas pamatotu spēju un pieredzes individuālu kombināciju, kā arī izglītības procesā iegūto un uz zināšanām, pieredzi, vērtībām un attieksmēm balstītu spēju, kas izpaužas prasmēs un gatavībā pedagoģiskajai darbībai. Kokneses pamatskola – attīstības centrs iesaistās starptautiskos projektos, lai pedagoģiskais personāls un skolas vadība gūtu pieredzi kvalitatīva, moderna mācību procesa organizēšanai un vadīšanai skolēniem ar speciālām vajadzībām, jo mūsdienu izglītībā ir svarīgi mainīt mācīšanās pieejas mērķi, panākt, lai skolēni spētu skolā apgūtās zināšanas un prasmes pārnest uz iepriekš neparedzētām dzīves situācijām, veidot dziļāku izpratni par katru apgūstamo jomu, mācīt prasmi pielietot zināšanas un paust savu attieksmi.

Lasīt visu ziņu

ERASMUS+ projekts noslēdzas Barselonā

05.04.2020

img_20190404_wa0040.jpgerasmus_logo.jpgEiropas Savienības izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programma Erasmus+ ir iespēja skolu un pieaugušo izglītības personālam, profesionālās un augstākās izglītības personālam, audzēkņiem un studentiem iegūt pieredzi ārvalstīs, dodoties uz kādu no Erasmus+ programmas dalībvalstīm. Kokneses internātpamatskolas – attīstības centra pedagogi D.Logina un M.Ciematniece 2019.gada marta mēnesī piedalījās Erasmus+2018 projekta “Pedagogu profesionālo prasmju pilnveidošana mūsdienīgai izglītībai” 3.mobilitātes aktivitātēs – kursos “Montessori Method – Learnig in freedom within limits” (“Montesori metode – mācīšanās bez brīvības ierobežojumiem”) Barselonā, lai papildinātu teorētiskās, praktiskās zināšanas par Montesori metodi un kvalitatīvu, inovatīvu un mūsdienīgu mācību procesa nodrošināšanu skolēniem ar speciālām vajadzībām.

Lasīt visu ziņu galerija (11)
PASĀKUMU KALENDĀRS
back to top