Projekts ERASMUS + 2019 "Lietpratīgs skolotājs mūsdienīgā skolā"


Projekts: “Lietpratīgs skolotājs mūsdienīgā vidē”

Projekta Nr.: 2019-1-LV01-KA101-060121

Projekta īstenošanas laiks: no 2019.gada 01.decembra līdz 2021.gada 30.novembrim

Projekta mērķi.

Jaunu zināšanu un Eiropas pieredzes apgūšana mūsdienīga izglītības procesa nodrošināšanai un mācību kvalitātes uzlabošanai, sekmējot kvalitatīva, moderna, efektīva un inovatīva izglītības procesa nodrošināšanu Kokneses pamatskolā – attīstības centrā.

Projekta sagaidāmie rezultāti.

Projekta “Lietpratīgs skolotājs mūsdienīgā vidē” laikā pedagoģiskais personāls papildinās un uzlabos dalībnieku zināšanas par efektīvu stratēģiju un produktīvas mācīšanās vides veidošanu skolēniem ar speciālām vajadzībām, nostiprinās un uzlabos prasmes efektīvā klasvadībā – tehnikā, stratēģijās un metodēs, dalībnieki gūs jaunas zināšanas inovatīvu un modernu mācību metožu, metodisko paņēmienu, darba organizācijas formu pielietošanai iekļaujošam darbam klasē, uzlabos svešvalodu zināšanas un komunikāciju prasmes, padziļinās izpratni par izglītības sistēmām Eiropā, sekmēs sadarbību ar Eiropas izglītības iestādēm inovāciju, pieredzes un labās prakses apmaiņas veicināšanai.

Projekta kontaktpersona: Ineta Gerasimova, Kokneses internātpamatskolas – attīstības centra metodiķe

printēt

Erasmus+ 2019 – Lietpratīgs skolotājs mūsdienīgā skolā03.12.2019

Katra skolotāja darbības kodols ir viņa profesionālā kompetence, ko pedagoģijas profesore I.Maslo raksturo kā pieredzes gūšanas pamatotu spēju un pieredzes individuālu kombināciju, kā arī izglītības procesā iegūto un uz zināšanām, pieredzi, vērtībām un attieksmēm balstītu spēju, kas izpaužas prasmēs un gatavībā pedagoģiskajai darbībai. Kokneses pamatskola – attīstības centrs iesaistās starptautiskos projektos, lai pedagoģiskais personāls un skolas vadība gūtu pieredzi kvalitatīva, moderna mācību procesa organizēšanai un vadīšanai skolēniem ar speciālām vajadzībām, jo mūsdienu izglītībā ir svarīgi mainīt mācīšanās pieejas mērķi, panākt, lai skolēni spētu skolā apgūtās zināšanas un prasmes pārnest uz iepriekš neparedzētām dzīves situācijām, veidot dziļāku izpratni par katru apgūstamo jomu, mācīt prasmi pielietot zināšanas un paust savu attieksmi.

printēt Lasīt visu ziņu
PASĀKUMU KALENDĀRS
back to top