ERASMUS 2019

Projekts ERASMUS + 2019 "Lietpratīgs skolotājs mūsdienīgā skolā"

erasmus_logo.jpg

Projekts: “Lietpratīgs skolotājs mūsdienīgā vidē”

Projekta Nr.: 2019-1-LV01-KA101-060121

Projekta īstenošanas laiks: no 2019.gada 01.decembra līdz 2021.gada 30.novembrim

Projekta mērķi.

Jaunu zināšanu un Eiropas pieredzes apgūšana mūsdienīga izglītības procesa nodrošināšanai un mācību kvalitātes uzlabošanai, sekmējot kvalitatīva, moderna, efektīva un inovatīva izglītības procesa nodrošināšanu Kokneses pamatskolā – attīstības centrā.

Projekta sagaidāmie rezultāti.

Projekta “Lietpratīgs skolotājs mūsdienīgā vidē” laikā pedagoģiskais personāls papildinās un uzlabos dalībnieku zināšanas par efektīvu stratēģiju un produktīvas mācīšanās vides veidošanu skolēniem ar speciālām vajadzībām, nostiprinās un uzlabos prasmes efektīvā klasvadībā – tehnikā, stratēģijās un metodēs, dalībnieki gūs jaunas zināšanas inovatīvu un modernu mācību metožu, metodisko paņēmienu, darba organizācijas formu pielietošanai iekļaujošam darbam klasē, uzlabos svešvalodu zināšanas un komunikāciju prasmes, padziļinās izpratni par izglītības sistēmām Eiropā, sekmēs sadarbību ar Eiropas izglītības iestādēm inovāciju, pieredzes un labās prakses apmaiņas veicināšanai.

Projekta kontaktpersona: Ineta Gerasimova, Kokneses internātpamatskolas – attīstības centra metodiķe

Erasmus+ 2019 – Lietpratīgs skolotājs mūsdienīgā skolā

03.12.2019

erasmus_logo.jpgKatra skolotāja darbības kodols ir viņa profesionālā kompetence, ko pedagoģijas profesore I.Maslo raksturo kā pieredzes gūšanas pamatotu spēju un pieredzes individuālu kombināciju, kā arī izglītības procesā iegūto un uz zināšanām, pieredzi, vērtībām un attieksmēm balstītu spēju, kas izpaužas prasmēs un gatavībā pedagoģiskajai darbībai. Kokneses pamatskola – attīstības centrs iesaistās starptautiskos projektos, lai pedagoģiskais personāls un skolas vadība gūtu pieredzi kvalitatīva, moderna mācību procesa organizēšanai un vadīšanai skolēniem ar speciālām vajadzībām, jo mūsdienu izglītībā ir svarīgi mainīt mācīšanās pieejas mērķi, panākt, lai skolēni spētu skolā apgūtās zināšanas un prasmes pārnest uz iepriekš neparedzētām dzīves situācijām, veidot dziļāku izpratni par katru apgūstamo jomu, mācīt prasmi pielietot zināšanas un paust savu attieksmi.

Lasīt visu ziņu

Efektīva klases vadība – mācību vizītē Kiprā

17.07.2021

           erasmus_griek.jpg   Kokneses pamatskolas – attīstības centra pedagogi savu profesionālo kvalifikāciju ceļ ne tikai Latvijā piedāvātajos kursos, bet arī ārpus Latvijas Republikas robežām. Pateicoties skolas – centra metodiskā dienesta darbam, skolotājiem ir iespēja piedalīties starptautiskos projektos. Jūlija mēnesī Erasmus+ 2019 projekta “Lietpratīgs skolotājs mūsdienīgā skolā” ietvaros notika kursi Kiprā, kuros kopā ar mūsu skolas – centra pedagogiem mācījās kolēģi no Polijas, Zviedrijas, Čehijas un Spānijas. Apmācības notika Limasolā (Limassol), kas ir otra lielākā pilsēta Kiprā, Izglītības centrā (F.G.G. EDUCULTURE Center of Education) un tika organizētas mazās grupās, ievērojot Covid-19 noteiktos ierobežojumus.

            Kursi “Efective classroom management – Techniques, methodologies and disciplinary strategies” ilga 7 dienas, iekļaujot teoriju, grupu darbu, dalīšanos pieredzē, kultūrvēsturisko vietu apskati Limasolā (Limassol) un Paphosā (Paphos). Kursu sākumā prezentējām savu skolu, iepazīstinot klātesošos ar sevi un savu darba vietu. Turpinājumā iepazināmies ar efektīvu klases vadību un faktoriem, kas to ietekmē, vadības plānu un stratēgiju izstrādi; IKT rīkiem datu apmaiņai un komunikācijai, radošām aktivitātēm; klases iekārtošanas variantiem, to plusiem un mīnusiem; skolotāja – skolnieka attiecībām, savstarpējās komunikācijas prasmēm, neverbālo komunikāciju un spēlēm, kas veicina pozitīvu saskarsmi starp skolotāju un skolnieku; mācīšanu un mācīšanos brīvā dabā. Mācoties uzzinājām par stresa kontroles iespējām, faktoriem, kas ietekmē mācīšanos, aplūkojām interaktīvas mācīšanas stratēģijas, aktivitātes multikulturālā klasē, apspriedām disciplīnas un citas uzvedības problēmas, cīņu ar rasismu, ar iebiedēšanu, aplūkojām labās prakses piemērus, strādājot pie uzvedības problēmām, kā arī diskutējām par mācīšanas prasmēm un pedagogu kompetenci. Īpaši tika akcentēts darbs ar vecākiem, pedagogu attiecības ar skolas personālu un administrāciju. Kursu laikā darbojāmies arī grupās un kopā ar kolēģi no Zviedrijas veidojām prezentāciju par jau gūtajām zināšanām un iepazītajām vietām Kiprā.

            Paralēli mācībām apmeklējām Limasolas (Limassol) vecpilsētu, Limasolas pils rajonu, Carob dzirnavu muzeju, Viduslaiku pils muzeju, Mākslas galeriju, kurā reizē ar galerijas apmeklējumu vācām arī materiālus uzdotajam grupu darbam. Kursu pēdējā dienā devāmies uz Paphosu (Paphos), kur apskatījām Arheoloģisko parku ar Romiešu mozaīkām un Paphosas viduslaiku pils drupas. Apmeklētie kultūrvēsturiskie pieminekļi ļāva ielūkoties šīs tautas vesture un senajā kultūrā.

            Diskutējot ar kolēģiem kursu noslēgumā secinājām, ka problēmas, ar ko darbā jāsaskaras pedagogiem, ir vienādas gan Polijā, gan Zviedrijā, gan Spānijā, gan Čehijā, gan Latvijā, atšķiras problēmas aktualitāte dotajā brīdī un situācijā, tādēļ ļoti svarīga ir efektīva klases vadība, interaktīvas mācīanas stratēģijas, darbs ar vecākiem un pozitīva saskarsme starp skolotāju un skolēnu.

 

 

Kokneses pamatskolas – attīstības centra skolotājas,

Erasmus+ projekta dalībnieces

Zaiga Krēsliņa un Aija Kārkliņa

Lasīt visu ziņu galerija (12)
PASĀKUMU KALENDĀRS
back to top