Jaunumi

Erasmus+ ieinteresē un rada gandarījumu

26.08.2021

eu_flag_erasmus_vect_pos_2.jpgcropped_erasmus_learn_fb_logo.jpgErasmus+  ieinteresē un rada gandarījumu

Erasmus+ projekta “Kopā mēs varam un darām” ietvaros Kokneses pamatskolas – attīstības centra skolotājas Inese Svence un Ineta Gerasimova piedalījās kursos “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšana”, kas notika Krētā no 5. līdz 11.jūlijam.

Lasīt visu ziņu galerija (1)

Aicinām uz profesionālās pilnveides kursiem Kokneses pamatskolā – attīstības centrā!

16.08.2021

skola_logo.jpgMūsdienu sabiedrībā daudz tiek runāts par 21.gadsimtam atbilstīgu izglītības vidi un procesu, kas attīstītu skolēnu spēju mācīties mūža garumā, domāt un darboties kompleksās situācijās, dzīvot pasaulē kā aktīvam, atbildīgam pilsonim, savukārt, skolotājam jābūt profesionāli kompetentam, lai sniegtu skolēniem nevis gatavas zināšanas, bet mācītu un motivētu mācīties. Latvijas izglītības attīstības pamatnostādnēs 2021. – 2027.gadam “Nākotnes prasmes nākotnes sabiedrībai” tiek akcentēta nepieciešamība stiprināt iespējas mācīties visa mūža garumā, prasmju, zināšanu un attieksmju regulāra atjaunošana, papildināšana un attīstība. Viens no pamatmērķiem ietver gan speciālās izglītības dimensiju, gan iekļaujošas izglītības pieejas nodrošināšanu visos izglītības līmeņos. Speciālā izglītības sistēma pakāpeniski tiek pārveidota par iekļaujošo, tādēļ skolēnam ar speciālām vajadzībām jānodrošina individualizēta un personalizēta pieeja izglītībai, iespējas attīstīt savu potenciālu, kas atbilst viņa vajadzībām un iespējām, lai sekmētu pilnvērtīgu iekļaušanos sabiedrības dzīvē. Skola ir vieta, kurā cilvēki mācās, iegūst zināšanas un prasmes, kas būs noderīgas turpmākajā dzīvē. Mācīšanās procesa organizators ir skolotājs, kurš ne tikai palīdz skolēniem informāciju pārveidot zināšanās un zināšanas pieredzē, bet arī pats regulāri papildina savu profesionālo kompetenci.

Kokneses pamatskola – attīstības centrs ir izglītības iestāde, kura papildus izglītības programmu realizēšanai veic arī speciālās izglītības attīstības centra funkcijas, nodrošinot metodiskas un konsultatīvas palīdzības sniegšanu skolotājiem, izglītojamajiem, viņu likumiskajiem pārstāvjiem, kā arī kursu, lekciju, konferenču un semināru organizēšanu. Lai nodrošinātu kvalitatīvu un konkurētspējīgu izglītības procesu skolēniem ar speciālām vajadzībām un sniegtu atbalstu reģiona skolu pedagogiem,  Kokneses pamatskola – attīstības centrs sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju 2021.gada rudenī realizēs divas bezmaksas pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas astoņām dalībnieku grupām Skolas – centra telpās: “Pedagoģiskā procesa plānošana un vadīšana izglītojamiem ar speciālām vajadzībām” un “Stratēģijas izglītojamo uzvedības vadīšanai, korekcijai un agresijas novēršanai”. Dalība kursos paaugstinās skolotāju profesionālo kompetenci pedagoģiskā procesa plānošanā un vadīšanā izglītojamiem ar speciālām vajadzībām, un  pilnveidos  prasmes uzvedības problēmu risināšanā darbā ar izglītojamiem, kuriem ir uzvedības traucējumi.

Interesentiem lūgums rakstīt uz epastu: kiac_metodiki@inbox.lv papildus informācijas iegūšanai.

Inese Svence

Elīna Ivanāne

Ineta Gerasimova

Kokneses pamatskolas – attīstības centra eTwininng projekts saņem kvalitātes sertifikātu

24.08.2021

kopa_stipri_projekta_logo.jpgetwinning_logo.jpgKokneses pamatskola – attīstības centrs jau vairākus gadus piedalās eTwinning projektos, kuri veido Eiropas skolu sadarbības tīklu un ir daļa no Erasmus+. Tā nav tikai platforma, bet kopiena uzņēmīgiem, radošiem un moderni domājošiem pedagogiem, kura veicina izglītības iestāžu sadarbību, izmantojot projektu kā metodi mācību procesā, nodrošinot mūsdienīgu pieeju izglītībā, kā arī veicinot skolotāju un skolēnu prasmju pilnveidi informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) jomā.

Lasīt visu ziņu galerija (1)

Efektīva klases vadība – mācību vizītē Kiprā

17.07.2021

           erasmus_griek.jpg   Kokneses pamatskolas – attīstības centra pedagogi savu profesionālo kvalifikāciju ceļ ne tikai Latvijā piedāvātajos kursos, bet arī ārpus Latvijas Republikas robežām. Pateicoties skolas – centra metodiskā dienesta darbam, skolotājiem ir iespēja piedalīties starptautiskos projektos. Jūlija mēnesī Erasmus+ 2019 projekta “Lietpratīgs skolotājs mūsdienīgā skolā” ietvaros notika kursi Kiprā, kuros kopā ar mūsu skolas – centra pedagogiem mācījās kolēģi no Polijas, Zviedrijas, Čehijas un Spānijas. Apmācības notika Limasolā (Limassol), kas ir otra lielākā pilsēta Kiprā, Izglītības centrā (F.G.G. EDUCULTURE Center of Education) un tika organizētas mazās grupās, ievērojot Covid-19 noteiktos ierobežojumus.

            Kursi “Efective classroom management – Techniques, methodologies and disciplinary strategies” ilga 7 dienas, iekļaujot teoriju, grupu darbu, dalīšanos pieredzē, kultūrvēsturisko vietu apskati Limasolā (Limassol) un Paphosā (Paphos). Kursu sākumā prezentējām savu skolu, iepazīstinot klātesošos ar sevi un savu darba vietu. Turpinājumā iepazināmies ar efektīvu klases vadību un faktoriem, kas to ietekmē, vadības plānu un stratēgiju izstrādi; IKT rīkiem datu apmaiņai un komunikācijai, radošām aktivitātēm; klases iekārtošanas variantiem, to plusiem un mīnusiem; skolotāja – skolnieka attiecībām, savstarpējās komunikācijas prasmēm, neverbālo komunikāciju un spēlēm, kas veicina pozitīvu saskarsmi starp skolotāju un skolnieku; mācīšanu un mācīšanos brīvā dabā. Mācoties uzzinājām par stresa kontroles iespējām, faktoriem, kas ietekmē mācīšanos, aplūkojām interaktīvas mācīšanas stratēģijas, aktivitātes multikulturālā klasē, apspriedām disciplīnas un citas uzvedības problēmas, cīņu ar rasismu, ar iebiedēšanu, aplūkojām labās prakses piemērus, strādājot pie uzvedības problēmām, kā arī diskutējām par mācīšanas prasmēm un pedagogu kompetenci. Īpaši tika akcentēts darbs ar vecākiem, pedagogu attiecības ar skolas personālu un administrāciju. Kursu laikā darbojāmies arī grupās un kopā ar kolēģi no Zviedrijas veidojām prezentāciju par jau gūtajām zināšanām un iepazītajām vietām Kiprā.

            Paralēli mācībām apmeklējām Limasolas (Limassol) vecpilsētu, Limasolas pils rajonu, Carob dzirnavu muzeju, Viduslaiku pils muzeju, Mākslas galeriju, kurā reizē ar galerijas apmeklējumu vācām arī materiālus uzdotajam grupu darbam. Kursu pēdējā dienā devāmies uz Paphosu (Paphos), kur apskatījām Arheoloģisko parku ar Romiešu mozaīkām un Paphosas viduslaiku pils drupas. Apmeklētie kultūrvēsturiskie pieminekļi ļāva ielūkoties šīs tautas vesture un senajā kultūrā.

            Diskutējot ar kolēģiem kursu noslēgumā secinājām, ka problēmas, ar ko darbā jāsaskaras pedagogiem, ir vienādas gan Polijā, gan Zviedrijā, gan Spānijā, gan Čehijā, gan Latvijā, atšķiras problēmas aktualitāte dotajā brīdī un situācijā, tādēļ ļoti svarīga ir efektīva klases vadība, interaktīvas mācīanas stratēģijas, darbs ar vecākiem un pozitīva saskarsme starp skolotāju un skolēnu.

 

 

Kokneses pamatskolas – attīstības centra skolotājas,

Erasmus+ projekta dalībnieces

Zaiga Krēsliņa un Aija Kārkliņa

Lasīt visu ziņu galerija (12)

Izlaidums – mirklis, pirms došanās lielajā dzīvē!

11.06.2021

062021_izlaidums_kolaza.jpg

2021.gada jūnijā Kokneses pamatskolā – attīstības centrā virmo patīkams satraukums, kas liecina, ka ir izlaidumu laiks! Šis ir pārdomu laiks, kad absolventi atskatās uz paveikto un izvēlas sev turpmāko dzīves ceļu. Mazliet skumji ir atvadīties no skolas biedriem un skolotājiem, pierastās ikdienas kņadas, bet prieku rada apziņa cik daudz iespēju ir priekšā.

Lasīt visu ziņu galerija (9)

Kokneses pamatskola – attīstības centra pirmsskolas grupiņa “Bērziņš” piedalās konkursā “Esi aktīvs! Dari kopā!” un saņem balvas

08.06.2021

202105_konkurss_esi_aktivs_4.jpg 

Konkursā “Esi aktīvs! Dari kopā!”, ko organizēja Latvijas Lauksaimniecības universitātes Mūžizglītības centrs sadarbībā ar Zemkopības ministriju, Lauku atbalsta dienestu, programmas “Piens un augļi skolai” ietvaros ar lielu prieku un interesi iesaistījās Kokneses pamatskolas – attīstības centra pirmsskolas grupa “Bērziņš” un grupas audzēkņu Ralfa Freivalža un Daniela Kundziņa ģimenes. Šīm ģimenēm pieder bioloģiskās piensaimniecības. Abi zēni no mazotnes ir radināti piedalīties saimniecības darbos. Vecāki fiksēja aktivitātes fotogrāfijās, pielieka klāt nelielus aprakstus un iesūtīja dalībai konkursā.

Lasīt visu ziņu galerija (3)

Kokneses pamatskolas – attīstības centra rīkotajā zibakcijā “Tīra vide mums apkārt” uzvar Pērses sākumskolas pirmsskolas grupa

01.06.2021

zibakcija_20210601_1.jpg 

2021.gada 21.aprīlī Kokneses pamatskola – attīstības centrs pavasara Lielās talkas aktivitāšu ietvaros izsludināja zibakciju “Tīra vide mums apkārt”, kurā aicināja piedalīties visus Kokneses novada iedzīvotājus, organizācijas, izglītības iestādes un parūpēties par savas vides tīrību, piedaloties savas tuvākās apkārtnes sakopšanā.

Lasīt visu ziņu galerija (3)
PASĀKUMU KALENDĀRS
back to top