Lapas karte
Kokneses pamatskola - attīstības centrs

Latviešu valoda un literatūra

Literatūra 5. klasei - Latviešu tautasdziesmas par mājām un ģimeni

23.05.2023

20230523tautasdzkarklinabilde.jpgMācību materiāls "Latviešu tautasdziesmas par mājām un ģimeni"

Mācību materiālu speciālās pamatizglītības programmas 21015811 5. klases izglītojamiem literatūrā, izmantojot  Ābolas un I. Zemītes grāmatu "Literatūra 5. klasei 1.grāmata", tēmas "Tradīcijas" apakštemata "Latviešu tautasdziesmas par mājām un ģimeni", interesantākai un diferencētai apguvei sagatavoja speciālās izglītības skolotāja Aija Kārkliņa. Materiāls sastāv no darba lapām un pieciem interaktīviem uzdevumiem, kuri veidoti interneta vietnē learningapps.org. Darba lapas izmantojamas izglītojamiem ar lēnāku darba tempu, nepietiekamu lasīšanas tehniku, tās var pildīt gan papīra formātā, gan elektroniski datorā vai planšetē, savukārt, interaktīvie uzdevumi pilnveidos lasītprasmi, trenēs īslaicīgo atmiņu, palīdzēs sasaistīt lasīto tekstu ar reālo dzīvi.

Interaktīvs uzdevums “Sludinājums”

30.12.2022

20221130sludinajumsrotkajabilde.jpg

Mācību materiālu speciālās pamatizglītības programmas 21015811 4.klases izglītojamiem zināšanu par tēmu “Kā veidot monologu, rakstīt sludinājumu un lietišķu e-pasta vēstuli?” nostiprināšanai un novērtēšanai sagatavoja speciālās izglītības skolotāja Jolanta Rotkāja. Interaktīvais uzdevumu “Sludinājums” veidots, balstoties uz Skola 2030 latviešu valodas apguves 4.4. tematā iekļautajiem mācību materiālu piemēriem.

Lasīt visu ziņu

Literatūra 6.klase - Andrejs Upīts “Sūnu ciema zēni”

21.03.2022

Andrejs Upīts “Sūnu ciema zēni”

Mācību materiālu speciālās pamatizglītības programmas 21015811 6. klases izglītojamiem literatūras stundām par A. Upīša stāstu “Sūnu ciema zēni” izstrādāja speciālās izglītības skolotāja Aija Kārkliņa. Tas sastāv no saīsinātas teksta daļas, uzdevumiem, kas jāveic pēc teksta lasīšanas, un 3 interaktīviem uzdevumiem interneta vietnē  https://learningapps.org/. Uzdevumi ir izveidoti tā, lai veicinātu skolēnu izpratni par tekstu, sekmētu prasmi raksturot tēlus, izteikt savu attieksmi un salīdzināt. Lai atvieglotu darbu ar tekstu, stāsta fragmentos ir iekrāsots teksts vai atsevišķi vārdi, dots vecvārdu skaidrojums.

Mācību materiāla veidošanā izmantota I. Vītolas grāmata “Lasāmā grāmata speciālo skolu 6. klasei”, ilustrācijas no A. Upīša grāmatas “Sūnu ciema zēni”, ilustrācijas no interneta vietnes https://www.la.lv/skriveros-veidos-sunu-ciema-zenu-telus .

Lasītprasmes pārbaudes testi

31.01.2022

Lasītprasmes pārbaudes testi

Lasītprasmes apguve ir viens no skolēnu izglītošanas un attīstīšanas svarīgākajiem priekšnoteikumiem. Ar tās palīdzību skolēni atklāj jaunas zināšanas, tiek attīstīta domāšana, iztēle un radošums. Lasītprasmes pilnveide un tekstpratība ļauj skolēnam iedziļināties un uztvert lasīto, to kritiski vērtēt. Veicot lasītprasmes pārbaudes testus, skolēni attīsta savas intelektuālās spējas: mācās analizēt, sintezēt, salīdzināt, vispārināt, konkretizēt, sistematizēt un izteikt savu attieksmi par lasīto tekstu. Pedagogu veidotie uzdevumi mudina skolēnus atkārtoti lasīt tekstu, lai to apzinātāk uztvertu. Lasītā teksta izpratne tiek novērtēta pēc pareizi veiktajiem uzdevumiem. Šajā metodiskajā materiālā apkopoti Kokneses pamatskolas – attīstības centra latviešu valodas un literatūras pedagogu A.Kārkliņas, J.Rotkājas un  A.Vingrovskas veidotie lasītprasmes testi. Tajos iekļauti daudzveidīgi teksti – pasakas, literārie darbi un to fragmenti, kas papildināti ar dažādiem uzdevumiem, skolēniem nodrošinot individuāli diferencētu pieeju.

Pārbaudes darbs lietišķajā valodā profesionālās pamatizglītības programmai I kurss

15.01.2020

Pārbaudes darbs lietišķajā valodā

profesionālās pamatizglītības programmai I kurss

Pārbaudes darbu sagatavoja speciālās izglītības skolotāja Aija Kārkliņa. Pārbaudes darbs lietišķajā valodā paredzēts profesionālo pamatizglītības programmu “Ēdināšanas pakalpojumi” un “Kokizstrādājumu gatavošana” I kursa audzēkņiem zināšanu pārbaudei par apgūtajām tēmām: vienkāršs teikums, vārdu mācība, salikts teikums, vārdšķiras, tiešā runa, lietišķie raksti (apsveikums, anketa).

Pildot pārbaudes darbu, ja nepieciešams, audzēkņi var izmantot atgādnes par mācīto vielu. Pārbaudes darba noslēgumā ir dota vērtēšanas tabula un kritēriji.

Lasīšanas spēle “Transporta līdzekļi”

09.11.2020

Kokneses pamatskolas - attīstības centra speciālās izglītības skolotāja Jolanta Rotkāja sadarbībā ar metodiskā dienesta speciālistiem ir sagatavojusi mācību atbalsta materiālu "Lasīšanas spēle "Transporta līdzekļi"".

Bērna runas attīstīšana ir aktīvs, radošs process, kura laikā tiek apgūta valoda un veidota runas darbība. Spēles elementu izmantošana mācību procesā, veicina interesi un aktivizē iesaistīšanos, kā arī sniedz iespēju praktiskā darbībā apgūt dažādas prasmes un iemaņas.

Lasīšanas spēles “Transporta līdzekļi” ir mācību materiāls, kuru izmantojot, bērniem tiek sniegta iespēja mācīties un izprast dialoga būtību, apgūt saskarsmes kultūru. Iesaistoties spēlē, bērni mācās izteikties pilniem teikumiem, klausīties, uztvert un izprast informāciju, sniegt atbildes. Dialoga  veidošanas prasme ir svarīgs priekšnosacījums bērna sociālai un intelektuālai attīstībai.

Lasīt visu ziņu

Pārbaudes darbi latviešu valodā

10.12.2019

Pārbaudes darbs latviešu valodā 3. klase - Vārda sastāvs

Pārbaudes darbs latviešu valodā 3. klase - Vārdšķiras

Pārbaudes darbs latviešu valodā 3. klase - Vārdšķiras (2)

Pārbaudes darbus sagatavoja speciālās izglītības skolotāja Jolanta Rotkāja.

Pārbaudes darbi paredzēti tēmu apguves novērtēšanai latviešu valodā 3. klasē speciālās pamatizglītības programmā 21015711.

Pārbaudes darbos ir norādīts katrā uzdevumā maksimāli iegūstamais punktu skaits. Pārbaudes darbu noslēgumā ir vērtēšanas kritēriji uzdevumiem un vērtējumu tabula.

PASĀKUMU KALENDĀRS
<>
back to top