Attīstības centrs

Kokneses pamatskolas – attīstības centra metodiskā dienesta atbalsta pasākumu piedāvājums

Pamatojoties uz 2016.gada 29.marta MK noteikumiem Nr.187, un balstoties uz iekļaujošās izglītības pamatnostādnēm, Kokneses pamatskolas - attīstības centra metodiskais dienests bez maksas piedāvā konsultācijas skolēniem un vecākiem, kā arī metodisku un pedagoģisku palīdzību skolotājiem kvalitatīvas speciālās izglītības nodrošināšanai:

  • Konsultācijas dokumentu sagatavošanai pedagoģiski medicīniskajai komisijai, lai precizētu bērna izglītības programmu.
  • Speciālā pedagoga konsultācijas un izvērtējumu.
  • Logopēda konsultācijas un izvērtējumu.
  • Psihologa konsultācijas.
  • Latviešu valodas un matemātikas sasniegumu pārbaudi ar LMST-II testu (no 6 gadu vecuma līdz 6.klasei).
  • Konsultācijas pedagogiem, atbalsta personāla speciālistiem, institūciju darbiniekiem par speciālās izglītības jautājumiem.
  • Konsultācijas izglītojamo ar speciālām vajadzībām vecākiem/likumiskajiem pārstāvjiem.
  • Izglītojošus pasākumus (kursus, seminārus, praktikumus u.c.) par speciālās pedagoģijas jautājumiem (pēc pieprasījuma).

Pieteikšanās konsultācijām e-pasts: metodiki@edu.koknese.lv

Tiekamies, lai darbotos kopā

14.10.2021

Kokneses pamatskolā – attīstības centrā 2021.gada 8.oktobrī viesojās biedrības “Ģimenes centrs TuTi” no Madonas pārstāvji. Tajā ir apvienojušies 25 speciālisti, lai sniegtu pakalpojumus un sociālo rehabilitāciju ģimenēm, bērniem, jauniešiem un personām ar funkcionāliem traucējumiem. Ģimenes centrā tiek piedāvātas smilšu, mūzikas un mākslas terapijas nodarbības, kanisterapija, audiologopēda, logopēda un fizioterapeita pakalpojumi, darbojas uzvedības analīzes terapijas un montesori kabinets, kā arī iespējams saņemt daudzu citu speciālistu konsultācijas un atbalstu.

Lasīt visu ziņu

Kompetents skolotājs digitālā vidē

07.10.2021

logo_nordplus.jpgKokneses pamatskolas – attīstības centra realizētais Nordplus Jauniešu apakšprogrammas projekts “Smart teacher in a digital environment” (“Kompetents skolotājs digitālā vidē”) ir viens no Ziemeļvalstu Ministru padomes apstiprinātajiem 2019.gada projektiem, kas tiek realizēts sadarbībā ar Ķēdaiņu speciālo skolu Lietuvā. 

Lasīt visu ziņu galerija (14)

Nordplus mobilitāte Ķēdaiņu speciālajā skolā Lietuvā

28.09.2021

nordplus_sertifikati.jpglogo_nordplus.jpg       

Nordplus programma uzlabo un ievieš jauninājumus Ziemeļvalstu un Baltijas valstu izglītības sistēmās, atbalstot projektus, kas veicina zināšanu ieguvi, apmaiņu un sadarbības tīklu veidošanu. Viens no šīs programmas mērķiem ir atbalstīt, attīstīt un sekmēt inovatīvu rezultātu un pieeju izplatīšanu izglītībā, daloties pieredzē un informējot par labas prakses piemēriem.

Lasīt visu ziņu galerija (10)

Aicinām uz profesionālās pilnveides kursiem Kokneses pamatskolā – attīstības centrā!

16.08.2021

skola_logo.jpgMūsdienu sabiedrībā daudz tiek runāts par 21.gadsimtam atbilstīgu izglītības vidi un procesu, kas attīstītu skolēnu spēju mācīties mūža garumā, domāt un darboties kompleksās situācijās, dzīvot pasaulē kā aktīvam, atbildīgam pilsonim, savukārt, skolotājam jābūt profesionāli kompetentam, lai sniegtu skolēniem nevis gatavas zināšanas, bet mācītu un motivētu mācīties. Latvijas izglītības attīstības pamatnostādnēs 2021. – 2027.gadam “Nākotnes prasmes nākotnes sabiedrībai” tiek akcentēta nepieciešamība stiprināt iespējas mācīties visa mūža garumā, prasmju, zināšanu un attieksmju regulāra atjaunošana, papildināšana un attīstība. Viens no pamatmērķiem ietver gan speciālās izglītības dimensiju, gan iekļaujošas izglītības pieejas nodrošināšanu visos izglītības līmeņos. Speciālā izglītības sistēma pakāpeniski tiek pārveidota par iekļaujošo, tādēļ skolēnam ar speciālām vajadzībām jānodrošina individualizēta un personalizēta pieeja izglītībai, iespējas attīstīt savu potenciālu, kas atbilst viņa vajadzībām un iespējām, lai sekmētu pilnvērtīgu iekļaušanos sabiedrības dzīvē. Skola ir vieta, kurā cilvēki mācās, iegūst zināšanas un prasmes, kas būs noderīgas turpmākajā dzīvē. Mācīšanās procesa organizators ir skolotājs, kurš ne tikai palīdz skolēniem informāciju pārveidot zināšanās un zināšanas pieredzē, bet arī pats regulāri papildina savu profesionālo kompetenci.

Kokneses pamatskola – attīstības centrs ir izglītības iestāde, kura papildus izglītības programmu realizēšanai veic arī speciālās izglītības attīstības centra funkcijas, nodrošinot metodiskas un konsultatīvas palīdzības sniegšanu skolotājiem, izglītojamajiem, viņu likumiskajiem pārstāvjiem, kā arī kursu, lekciju, konferenču un semināru organizēšanu. Lai nodrošinātu kvalitatīvu un konkurētspējīgu izglītības procesu skolēniem ar speciālām vajadzībām un sniegtu atbalstu reģiona skolu pedagogiem,  Kokneses pamatskola – attīstības centrs sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju 2021.gada rudenī realizēs divas bezmaksas pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas astoņām dalībnieku grupām Skolas – centra telpās: “Pedagoģiskā procesa plānošana un vadīšana izglītojamiem ar speciālām vajadzībām” un “Stratēģijas izglītojamo uzvedības vadīšanai, korekcijai un agresijas novēršanai”. Dalība kursos paaugstinās skolotāju profesionālo kompetenci pedagoģiskā procesa plānošanā un vadīšanā izglītojamiem ar speciālām vajadzībām, un  pilnveidos  prasmes uzvedības problēmu risināšanā darbā ar izglītojamiem, kuriem ir uzvedības traucējumi.

Interesentiem lūgums rakstīt uz epastu: kiac_metodiki@inbox.lv papildus informācijas iegūšanai.

Inese Svence

Elīna Ivanāne

Ineta Gerasimova

Jaunatnes līdzdalības projekti – iespēja jauniešiem

10.09.2021
3_erasmus_plus_logo_1_youth_in_action.jpgJaunatnes līdzdalības projektu mērķis ir veicināt jauniešu līdzdalību Eiropas demokrātiskajā dzīvē. Projekta ietvaros tiek īstenotas neformālās izglītības aktivitātes valsts vai starptautiskajā līmenī, kas jauniešiem sniedz iespēju apmainīties ar pieredzi, savstarpēji sadarboties, iesaistīties kultūras un pilsoniskajos procesos, kļūt par aktīviem Eiropas pilsoņiem.
Lasīt visu ziņu galerija (4)
PASĀKUMU KALENDĀRS
back to top