Attīstības centrs

Kokneses pamatskolas – attīstības centra metodiskā dienesta atbalsta pasākumu piedāvājums

Pamatojoties uz 2016.gada 29.marta MK noteikumiem Nr.187, un balstoties uz iekļaujošās izglītības pamatnostādnēm, Kokneses pamatskolas - attīstības centra metodiskais dienests bez maksas piedāvā konsultācijas skolēniem un vecākiem, kā arī metodisku un pedagoģisku palīdzību skolotājiem kvalitatīvas speciālās izglītības nodrošināšanai:

  • Konsultācijas dokumentu sagatavošanai pedagoģiski medicīniskajai komisijai, lai precizētu bērna izglītības programmu.
  • Speciālā pedagoga konsultācijas un izvērtējumu.
  • Logopēda konsultācijas un izvērtējumu.
  • Psihologa konsultācijas.
  • Latviešu valodas un matemātikas sasniegumu pārbaudi ar LMST-II testu (no 6 gadu vecuma līdz 6.klasei).
  • Konsultācijas pedagogiem, atbalsta personāla speciālistiem, institūciju darbiniekiem par speciālās izglītības jautājumiem.
  • Konsultācijas izglītojamo ar speciālām vajadzībām vecākiem/likumiskajiem pārstāvjiem.
  • Izglītojošus pasākumus (kursus, seminārus, praktikumus u.c.) par speciālās pedagoģijas jautājumiem (pēc pieprasījuma).

Pieteikšanās konsultācijām e-pasts: metodiki@edu.koknese.lv

Aicinām uz profesionālās pilnveides kursiem Kokneses pamatskolā – attīstības centrā!

29.04.2021

skola_logo.jpgMūsdienu sabiedrībā daudz tiek runāts par 21.gadsimtam atbilstīgu izglītības vidi un procesu, kas attīstītu skolēnu spēju mācīties mūža garumā, domāt un darboties kompleksās situācijās, dzīvot pasaulē kā aktīvam, atbildīgam pilsonim, savukārt, skolotājam jābūt profesionāli kompetentam, lai sniegtu skolēniem nevis gatavas zināšanas, bet mācītu un motivētu mācīties. Latvijas izglītības attīstības pamatnostādnēs 2021. – 2027.gadam “Nākotnes prasmes nākotnes sabiedrībai” tiek akcentēta nepieciešamība stiprināt iespējas mācīties visa mūža garumā, prasmju, zināšanu un attieksmju regulāra atjaunošana, papildināšana un attīstība. Viens no pamatmērķiem ietver gan speciālās izglītības dimensiju, gan iekļaujošas izglītības pieejas nodrošināšanu visos izglītības līmeņos. Speciālā izglītības sistēma pakāpeniski tiek pārveidota par iekļaujošo, tādēļ skolēnam ar speciālām vajadzībām jānodrošina individualizēta un personalizēta pieeja izglītībai, iespējas attīstīt savu potenciālu, kas atbilst viņa vajadzībām un iespējām, lai sekmētu pilnvērtīgu iekļaušanos sabiedrības dzīvē. Skola ir vieta, kurā cilvēki mācās, iegūst zināšanas un prasmes, kas būs noderīgas turpmākajā dzīvē. Mācīšanās procesa organizators ir skolotājs, kurš ne tikai palīdz skolēniem informāciju pārveidot zināšanās un zināšanas pieredzē, bet arī pats regulāri papildina savu profesionālo kompetenci.

Kokneses pamatskola – attīstības centrs ir izglītības iestāde, kura papildus izglītības programmu realizēšanai veic arī speciālās izglītības attīstības centra funkcijas, nodrošinot metodiskas un konsultatīvas palīdzības sniegšanu skolotājiem, izglītojamajiem, viņu likumiskajiem pārstāvjiem, kā arī kursu, lekciju, konferenču un semināru organizēšanu. Lai nodrošinātu kvalitatīvu un konkurētspējīgu izglītības procesu skolēniem ar speciālām vajadzībām un sniegtu atbalstu reģiona skolu pedagogiem,  Kokneses pamatskola – attīstības centrs sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju 2021.gada rudenī realizēs divas bezmaksas pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas astoņām dalībnieku grupām Skolas – centra telpās: “Pedagoģiskā procesa plānošana un vadīšana izglītojamiem ar speciālām vajadzībām” un “Stratēģijas izglītojamo uzvedības vadīšanai, korekcijai un agresijas novēršanai”. Dalība kursos paaugstinās skolotāju profesionālo kompetenci pedagoģiskā procesa plānošanā un vadīšanā izglītojamiem ar speciālām vajadzībām, un  pilnveidos  prasmes uzvedības problēmu risināšanā darbā ar izglītojamiem, kuriem ir uzvedības traucējumi.

Interesentiem lūgums rakstīt uz epastu: kiac_metodiki@inbox.lv papildus informācijas iegūšanai.

Inese Svence

Elīna Ivanāne

Ineta Gerasimova

Kokneses pamatskola – attīstības centrs iegūst Erasmus akreditāciju

07.04.2021

skola_akred.jpg

Kokneses pamatskola – attīstības centrs jau vairākus gadus veiksmīgi realizē Erasmus+ projektus, kā rezultātā gūta starptautiska pieredze un jaunas zināšanas mūsdienīgas izglītības nodrošināšanā, iepazīta  inovatīvu un modernu mācību metožu pielietošana izglītojamiem ar speciālām vajadzībām, sekmēta pedagogu personības, pozitīvās domāšanas un pašpilnveides kompetences attīstīšana, uzlabotas pedagogu svešvalodu zināšanas un izpratne par Eiropas kultūrām.

Lasīt visu ziņu

eTwinning projekti Kokneses pamatskolā – attīstības centrā

08.02.2021

 kopa_stipri_projekta_logo.jpg  etwinning_logo.jpg

lasi_klausies_stasti.jpg

Dzīve Eiropā un pasaulē, škiet, uz mirkli ir samazinājusi savu gaitu. Covid-19 pandēmija ir būtiski mainījusi cilvēku dzīvesveidu un darbu. Arī starptautisko Erasmus+ un Nordplus projektu realizēšana klātienē ir ierobežota, tādēļ pedagogiem un skolēniem jāmeklē jaunas iespējas sadarboties un gūt idejas no ārvalstu partneriem. Viena no tādām programmām ir eTwinning, kuras mērķis ir, izmantojot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, veicināt izglītības iestāžu sadarbību starptautiskā un nacionālā līmenī.

Kokneses pamatskola – attīstības centrs ir gatavs izaicinājumiem, un 2020.gada rudenī atsāka aktīvu iesaistīšanos eTwinning projektu realizēšanā. Dalība starptautiskos projektos tiek izmantota kā līdzeklis mācību procesa modernizēšanai un  dažādošanai, veidojot mācību līdzekļus, izvēloties aktivitātes, kas ļauj skolēniem iesaistīties mācību procesā, uzlabojot mācīšanas un mācīšanās kvalitāti, pilnveidojot IT prasmes, meklējot jaunas pieejas un iespējas, kas vērstas uz izaugsmi un rezultātu.

Lasīt visu ziņu galerija (3)

Mūsu pieredze pedagogu izaugsmei

04.12.2020

bilde_vaditaji_ineta_inese_elina.jpgMūsdienu dzīves temps kļūst straujāks, pedagogiem jābūt labi izglītotiem un radošiem profesionāļiem, kas pārdomā savu pedagoģisko darbību un pielāgo to bērnu vajadzībām, tādēļ arvien svarīgāka kļūst nepieciešamība pēc zināšanu papildināšanas un pilnveidošanas, jo pedagogam ir jāpiemērojas pilnīgi jaunām situācijām skolu ikdienā. Latvijas izglītības sistēma ir ceļā uz iekļaujošu izglītību, tomēr daudziem vispārizglītojošo skolu pedagogiem nepietiek pieredzes un vajadzīgo zināšanu par bērniem ar speciālām vajadzībām, par izglītības procesa organizēšanu un uzvedības problēmu risināšanas iespējām.

Lasīt visu ziņu

Kokneses pamatskolas – attīstības centra pedagogi papildina zināšanas Erasmus+ projektos

26.11.2020

20201009_101818.jpgAY0jCeRMMhV4AAAAAElFTkSuQmCC

Kokneses pamatskola – attīstības centrs ir mūsdienīga speciālās izglītības iestāde, kura nodrošina kvalitatīvu mācību un audzināšanas procesu skolēniem ar speciālām vajadzībām. Skola ir arī speciālās izglītības attīstības centrs, kurš organizē konferences, kursus, seminārus, sniedz atbalstu un konsultācijas pedagogiem, skolēniem un viņu vecākiem, izstrādā metodiskus materiālus un ieteikumus, tādēļ pedagogiem ir svarīgi nepārtraukti papildināt zināšanas, gūt jaunu pieredzi izglītības procesa vadīšanas modernizācijā un daudzveidīgu mācību metožu pielietošanā. Sākot ar 2016.gadu, skola piedalās Erasmus+ projektos, tādējādi, attīstot sadarbību ar ārvalstu izglītības iestādēm, veicinot izglītības procesa internacionalizāciju, sekmējot pedagoģiskā personāla un vadības profesionālo kompetenču pilnveidi, uzlabojot pedagogu metodiskās zināšanas un prasmes skolēnu ar speciālām vajadzībām izglītošanā.

Lasīt visu ziņu

Speciālās izglītības attīstības centra attālināta konsultatīvā atbalsta nodrošināšana

Kokneses pamatskolas – attīstības centra metodiskā dienesta speciālisti attālinātas konsultācijas citu izglītības iestāžu skolēniem un vecākiem, metodisku un pedagoģisku palīdzību skolotājiem kvalitatīvas speciālās izglītības nodrošināšanai, sniedz pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās no plkst. 9.00 līdz 15.00 :

Lasīt visu ziņu
PASĀKUMU KALENDĀRS
back to top