Attīstības centrs

Kokneses pamatskolas – attīstības centra metodiskā dienesta atbalsta pasākumu piedāvājums 2021./2022.m.g.

Pamatojoties uz 2016.gada 29.marta MK noteikumiem Nr.187, un balstoties uz iekļaujošās izglītības pamatnostādnēm, Kokneses pamatskolas - attīstības centra metodiskais dienests 2021./2022.m.g. bez maksas piedāvā konsultācijas skolēniem un vecākiem, kā arī metodisku un pedagoģisku palīdzību skolotājiem kvalitatīvas speciālās izglītības nodrošināšanai:

  • Konsultācijas dokumentu sagatavošanai pedagoģiski medicīniskajai komisijai, lai precizētu bērna izglītības programmu.
  • Speciālā pedagoga konsultācijas un izvērtējumu.
  • Logopēda konsultācijas un izvērtējumu.
  • Psihologa konsultācijas.
  • Latviešu valodas un matemātikas sasniegumu pārbaudi ar LMST-II testu (no 6 gadu vecuma līdz 6.klasei).
  • Konsultācijas pedagogiem, atbalsta personāla speciālistiem, institūciju darbiniekiem par speciālās izglītības jautājumiem.
  • Konsultācijas izglītojamo ar speciālām vajadzībām vecākiem/likumiskajiem pārstāvjiem.
  • Izglītojošus pasākumus (kursus, seminārus, praktikumus u.c.) par speciālās pedagoģijas jautājumiem (pēc pieprasījuma).

Pieteikšanās konsultācijām e-pasts: metodiki@edu.koknese.lv

Seminārs Aizkraukles novada Iekļaujošās izglītības MA pedagogiem

05.01.2022

374a6079.jpgIzglītības likums nosaka, ka ikvienam cilvēkam ir tiesības uz kvalitatīvu un iekļaujošu izglītību neatkarīgi no mantiskā un sociālā stāvokļa, rases, tautības, etniskās piederības, dzimuma, reliģiskās un politiskās pārliecības, veselības stāvokļa, nodarbošanās un dzīvesvietas, kas ir arī iekļaujošās izglītības būtība. Šobrīd iekļaujoša izglītība tiek definēta kā process, kurā tiek nodrošinātas visu skolēnu daudzveidīgās vajadzības, palielinot ikviena līdzdalības iespējas mācību procesā, kultūrā un samazinot iespējas būt izslēgtiem no izglītības ieguves procesa. Katrai izglītības iestādei jānodrošina, ka bērni mācās atbilstoši savām spējām un attīstības līmenim, kā arī saņem atbilstošu palīdzību mācību satura apguvē.

Lasīt visu ziņu

Kokneses pamatskolas – attīstības centra pedagogi gūst pieredzi moderna mācību procesa organizēšanā

03.01.2022

erasmus__kiac.jpg

 Katra skolotāja darbības kodols ir viņa profesionālā kompetence, ko pedagoģijas profesore I.Maslo raksturo kā pieredzes gūšanas pamatotu spēju un pieredzes individuālu kombināciju, kā arī izglītības procesā iegūto un uz zināšanām, pieredzi, vērtībām un attieksmēm balstītu spēju, kas izpaužas prasmēs un gatavībā pedagoģiskajai darbībai. Kokneses pamatskola – attīstības centrs, kurā mācās bērni ar speciālām vajadzībām, jau vairākus gadus iesaistās starptautiskos projektos, lai pedagoģiskais personāls un skolas vadība gūtu pieredzi kvalitatīva, moderna mācību procesa organizēšanā un vadīšanā, jo mūsdienu izglītībā ir svarīgi mainīt mācīšanās pieejas mērķi, panākt, lai audzēkņi spētu apgūtās zināšanas un prasmes pārnest uz iepriekš neparedzētām dzīves situācijām un paust savu attieksmi.

Lasīt visu ziņu galerija (10)

Mūsu pieredze – pedagogu profesionalitātes pilnveidei

01.12.2021

lumii_20211201_124154737.jpgLatvijas izglītības attīstības pamatnostādnēs 2021. – 2027.gadam “Nākotnes prasmes nākotnes sabiedrībai” tiek akcentēta nepieciešamība stiprināt iespējas mācīties visa mūža garumā, prasmju, zināšanu un attieksmju regulāra atjaunošana, papildināšana un attīstība. Viens no pamatmērķiem ietver gan speciālās izglītības dimensiju, gan iekļaujošas izglītības pieejas nodrošināšanu visos izglītības līmeņos. Speciālā izglītības sistēma pakāpeniski tiek pārveidota par iekļaujošo, tādēļ skolēnam ar speciālām vajadzībām jānodrošina personalizēta pieeja izglītībai, iespējas attīstīt savu potenciālu, kas atbilst viņa vajadzībām un prasmēm, lai sekmētu pilnvērtīgu iekļaušanos sabiedrības dzīvē.

Lasīt visu ziņu

Eiropas Kvalitātes sertifikāti eTwinning projektiem

28.10.2021

etwinning_logo.jpgRudenīgā un vējainā 2021.gada 28.oktobra diena Kokneses pamatskolai – attīstības centram sākās ar brīnišķīgām ziņām un apsveikumiem no eTwinning Centrālā atbalsta dienesta par to, ka skola ir apbalvota ar Eiropas Kvalitātes sertifikātiem par lielisko darbu eTwinning projektos “BİRLİKTE GÜÇLÜYÜZ & WE ARE STRONG TOGETHER” un “Bir de Böyle Dinle”. Tas nozīmē, ka mūsu darbs, mūsu skolēnu darbs un mūsu izglītības iestāde ir novērtēta visaugstākajā Eiropas līmenī un projekti tiks izrādīti īpašā Eiropas Portāla vietnē www.etwinning.net.

Lasīt visu ziņu galerija (2)

Profesionālās pilnveides kursi Jēkabpils 2.vidusskolas pedagogiem

25.10.2021

foto_laumakalnina_5641.jpg2021. gada 20.oktobrī Kokneses pamatskolas – attīstības centra metodiskā dienesta speciālisti virtuālajā vidē tikās ar Jēkabpils 2.vidusskolas pedagogiem un atbalsta komandas speciālistiem, lai kursu “Skolēnu uzvedības vadīšana un korekcija izglītības iestādē” laikā paaugstinātu kvalitatīva, praksē balstīta pedagoģiskā personāla profesionālo kompetenci darbā ar izglītojamiem, kuriem ir uzvedības traucējumi, un veicinātu šo problēmu risināšanas prasmju pilnveidošanu izglītības iestādē.

Lasīt visu ziņu

Pedagogu profesionālās pilnveides kursi Aizkraukles pirmsskolas izglītības skolotājiem

18.10.2021

foto_laumakalnina_7245.jpgPirmsskolas izglītības satura īstenošanas mērķis ir zinātkārs,

radošs un dzīvespriecīgs bērns, kas dzīvo veselīgi, droši un aktīvi,

darbojas patstāvīgi un mācās ieinteresēti un ar prieku, gūstot pieredzi par sevi,

citiem, apkārtējo pasauli un savstarpējo mijiedarbību tajā.

 Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām un pirmsskolas izglītības programmu paraugiem

 Mūsdienu straujajam dzīves ritmam ir raksturīgas būtiskas pārmaiņas un attīstība, kas ietekmē arī visus izglītības sistēmā sastrādājošos, tajā skaitā – pirmsskolas izglītības skolotājus, jo notiek likumsakarīgas pārmaiņas un kopā ar sabiedrību mainās arī pirmsskolas vecuma bērni. Nozīmīga kļūst katra spēja domāt, pieņemt lēmumus, komunicēt, būt atbildīgam, apgūt ikdienas dzīvei nepieciešamās prasmes un iemaņas.

Lasīt visu ziņu
PASĀKUMU KALENDĀRS
back to top